Hek­tiskt år för film­svens­kar­na

FILM: MÅNGA BLÅGULA SKÅ­DE­SPE­LA­RE I STORFILMER

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - KRISTOFFER VIITA/TT

Ny­li­gen släpp­tes de förs­ta bil­der­na ur To­mas Al­fred­sons ef­ter­läng­ta­de stor­film Snö­mannen. De fram­gångs­ri­ka svens­kar­na i Hol­ly­wood har bli­vit fler med åren. Här är ett ax­plock av fil­mer­na vi kan se fram emot i en nä­ra fram­tid.

Det bör­jar bli trångt bland de blågula fil­m­ar­be­tar­na i dröm­fa­bri­ken. Ibland får de träng­as på sam­ma in­spel­ning.

Re­bec­ca Fergu­son spelar ex­em­pel­vis en av hu­vud­rol­ler­na i To­mas Al­fred­sons fil­ma­ti­se­ring av Jo Nes­bøs dec­ka­re Snö­mannen, mot namn som Mi­chael Fass­ben­der och Val Kil­mer. Fergu­son har även mu­si­ka­len The gre­a­test show­man på gång, där hon spelar mot Hugh Jack­man, och ska re­pri­se­ra sin roll som Il­sa Faust i kom­man­de Mis­sion im­possib­le 6.

Da­ni­el Espi­no­sa föl­jer upp sin klaust­ro­fo­bis­ka Ali­en­hyll­ning (där Re­bec­ca Fergu­son ock­så ha­de en av hu­vud­rol­ler­na) med en ny­ver­sion av Vil­helm Mo­bergs klas­si­ker Ut­vand­rar­na, samt Hol­ly­wood­fil­men The anar­chists vs ISIS: en sann histo­ria om ett gäng ame­ri­kans­ka fri­vil­li­ga som slåss mot IS i Sy­ri­en till­sam­mans med den kur­dis­ka mi­li­sen YPG. Fil­men är ba­se­rad på ett re­por­tage i Rol­ling Sto­ne och Ja­ke Gyl­len­haal spelar hu­vud­rol­len.

Espi­no­sa var in­te en­sam om att slå ige­nom ef­ter Snab­ba cash. Skå­de­spe­lar­na Jo­el Kin­na­man och Ma­ti­as Va­re­la åter­vän­der snart i nya Hol­ly­wood­pro­duk­tio­ner. Kin­na­man spelar en av hu­vud­rol­ler­na i 3 se­conds ba­se­rad på den svens­ka kri­mi­nal­ro­ma­nen Tre se­kun­der av An­ders Roslund och Bör­ge Hell­ström. Ma­ti­as Va­re­la ses snart i den tred­je sä­song­en av den hård­kok­ta Net­flix-se­ri­en Nar­cos. Ali­cia Vi­kan­der fort­sät­ter att job­ba hårt i Hol­ly­wood. Hon har fy­ra sto­ra pro­jekt på gång med bå­de svens­ka och ame­ri­kans­ka re­gis­sö­rer. Väl­känt är att Vi­kan­der tar över rol­len som La­ra Croft i den kom­man­de stor­fil­men Tomb rai­der ba­se­rad på tv-spel­si­ko­nen. Hon syns snart även i Wim Wen­ders kom­man­de dra­ma Sub­mer­gence och spelar en monsterjä­ga­re i den haj­pa­de brit­tis­ke re­gis­sö­ren Ben Wheat­leys kom­man­de Fre­ak shift.

att rö­ra sig mel­lan gen­rer är ock­så väl­do­ku­men­te­rad, och snart ser vi hen­ne spe­la Ma­ria Cal­las i en kom­man­de film om ope­ras­ång­ers­kan, lik­som i fan­ta­syrul­len Bright till­sam­mans med Will Smith, lik­som Hol­ly­wood­fil­men Stock­holm om giss­landra­mat på Norr­malm­storg 1973. Fa­mil­jen Skars­gård ver­kar in­te hel­ler li­da av ar­bets­brist. Bill Skars­gård skräm­mer redan in­ter­net som den bar­na­mör­dan­de clow­nen Pen­ny­wi­se i trai­lern till ny­ver­sio­nen av Step­hen Kings Det. Alex­an­der Skars­gård ska bland an­nat spe­la var­g­jä­ga­re i Je­re­my Saul­ni­ers (Green room) kom­man­de film Hold the dark och pap­pa Stel­lan har många järn i el­den. Ex­em­pel­vis Ter­ry Gil­li­ams evig­hets­för­se­na­de The man who kil­led Don Quix­o­te som bor­de få pre­miär näs­ta år.

ALI­CIA VI­KAN­DER.

Bild: ALEX BAILEY

SVENSKT SAM­AR­BE­TE. Re­bec­ca Fergu­son för­sö­ker re­so­ne­ra med död­lig livs­form i rym­den i Da­ni­el Espi­no­sas Life.

Bild: JACK ENGLISH

MYC­KET BLÅGULT. Tysk-ir­länds­ke skå­de­spe­la­ren Mi­chael Fass­ben­der i To­mas Al­fred­sons Snö­mannen, som är späc­kad med and­ra svens­kar som Re­bec­ca Fergu­son, Da­vid Den­cic, So­fia He­lin och smin­kö­ren Lo­ve Lar­son.

Bild: JO­EL RYAN

HUVUDROLL. Jo­el Kin­na­man spelar en av de bä­ran­de rol­ler­na i fil­men 3 se­conds, som byg­ger på Roslund & Hell­ströms hyl­la­de kri­mi­nal­ro­man Tre se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.