Fak­ta:

Fler svens­kar i Hol­ly­wood

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

job­bar all­tid väl­digt myc­ket. Se­nast upp­märk­sam­mad för se­ri­en Ame­ri­can gods på den ame­ri­kans­ka ka­bel­ka­na­len Starz. I fram­ti­den vän­tar ett fler­tal po­list­hril­ler­fil­mer och sci­ence fic­tion-rul­lar. * Malin Åker­man, känd från Watch­men och se­ri­en Bil­li­ons är när­mast ak­tu­ell med Ram­page, en fil­ma­ti­se­ring av det klas­sis­ka tv-spe­let från 80-ta­let där hon spelar mot Dway­ne The Rock John­son. *

som ock­så har med­ver­kat i den svens­ka gangs­ter­tri­lo­gin Snab­ba cash och flim­ra­de för­bi i Star Wars: Ro­gue one, har se­nast hyl­lats för svens­ke Ta­rik Sa­le­hs kom­man­de no­ir-thril­ler i Kai­ro: The Ni­le Hil­ton in­ci­dent. Fil­men vann ju­ryp­ri­set vid filmfes­ti­va­len i Sun­dan­ce ti­di­ga­re i år. * Las­se Hall­ströms näs­ta film The Nutcrac­ker and the four re­alms är en fa­mil­je­vän­lig fan­ta­sy om en ung flic­ka som trans­por­te­ras till en ma­gisk * värld av pep­par­kaks­sol­da­ter och en ar­mé av möss. * Anna von Ba­hr och Lo­ve Lar­son vann en Oscar för bäs­ta mask i Hund­ra­å­ring­en som klev ut ge­nom fönst­ret och för­svann och är ak­tu­el­la i fle­ra pro­jekt i Sve­ri­ge och Hol­ly­wood. Maskör- och smink­du­on har se­nast job­bat med Lars von Tri­ers kom­man­de se­ri­e­mör­dar­se­rie The house that Jack built, Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­sons Tårt­ge­ne­ra­len, Li­sa Langset­hs Eup­ho­ria (med Ali­cia Vi­kan­der i hu­vud­rol­len) och även To­mas Al­fred­sons Snö­mannen. * Lud­wig Gö­rans­son är kom­po­si­tö­ren bakom film­mu­si­ken i Creed och Fruit­va­le Sta­tion av re­gis­sö­ren Ryan Coog­ler, som nu tar med sig svens­ken till den på­kos­ta­de Mar­vel-fil­men Black pant­her. Gö­rans­son lig­ger även bakom mu­si­ken till Eli Rot­hs kom­man­de re­ma­ke på hämnd­klas­si­kern De­ath wish, som får pre­miär hös­ten 2017. * Hoyte van Hoy­te­ma är film­fo­to­gra­fen som se­nast blän­da­de värl­den med sitt foto till Christop­her No­lans Dun­kirk. I som­mar har han på­bör­jat in­spel­ning­ar­na av den epis­ka sci­ence fic­tion-fil­men Ad ast­ra, av Ja­mes Gray. * Jo­han Renck, ock­så känd som Stak­ka Bo, har bör­jat ut­veck­la en mi­ni­se­rie om Tjer­no­byl­ka­ta­stro­fen för HBO. * Da­vid Den­cic, som ha­de en bä­ran­de roll i Tin­ker, tai­lor, sol­di­er, spy med­ver­kar för­stås ock­så i Thomas Al­fred­sons Snö­mannen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.