Unga våld­tas och kid­nap­pas för gif­ter­mål

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

En av fem unga kvin­nor och flic­kor i Kirgizistan kid­nap­pas för att tving­as gif­ta sig, en­ligt en stu­die från Du­ke Uni­ver­si­ty.

Kvin­nor våld­tas för att in­te vil­ja åter­vän­da hem.

”Brud­kid­napp­ning” fö­re­kom­mer på lands­byg­den i Kirgizistan. Tra­di­tio­nen kal­las ”ala kachuu”, som be­ty­der ”att ta och springa iväg”. En man för med sig en kvin­na mot hen­nes vil­ja och tving­ar hen­ne att skri­va på ett pap­per där hon sam­tyc­ker till äk­ten­skap.

I många fall fö­re­kom­mer våld­täk­ter, för att kvin­nan ska skäm­mas för myc­ket för att åter­vän­da till fa­mil­jen, en­ligt FN:S be­folk­nings­fond.

”Ef­ter kid­napp­ning­en ses in­te läng­re des­sa kvin­nor som oskul­der. Dess­utom be­trak­tas de som en­vi­sa och be­svär­li­ga om de sä­ger nej till äk­ten­skap, och blir där­med mind­re at­trak­ti­va för and­ra män”, skri­ver fors­ka­re från det Usa-ba­se­ra­de Du­ke Uni­ver­si­ty.

Mel­lan 16 och 23 pro­cent av kvin­nor­na i Kirgizistan förs bort på det här sät­tet, en­ligt stu­di­en, pub­li­ce­rad i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten De­mo­grap­hy. De som kid­nap­pas är yng­re – me­del­ål­dern är 19 år – än kvin­nor som gif­ter sig på an­nat sätt.

Det är olag­ligt med brud­kid­napp­ning i Kirgizistan se­dan 2013 och bar­näk­ten­skap för­bjöds i fjol. Än­då tros nä­ra 12 000 unga kvin­nor och flic­kor kid­nap­pas för gif­ter­mål var­je år, en­ligt en kvin­no­or­ga­ni­sa­tion i lan­det.

Var ti­on­de flic­ka i lan­det gif­ter sig in­nan de fyl­ler 18, en­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Girls Not Bri­des, som ar­be­tar mot bar­näk­ten­skap.

I sam­häl­let finns en hög ac­cep­tans kring att brud­kid­napp­ning fort­fa­ran­de fö­re­kom­mer, en­ligt Char­les Bec­ker, en av fors­kar­na bakom stu­di­en.

– Det ver­kar in­te fö­re­kom­ma ett stig­ma kring detta i sär­skilt hög grad bland kir­gi­zer, och folk dis­ku­te­rar det gär­na öp­pet, sä­ger Bec­ker. (Tt-reu­ters)

FOTO: SERGEJ PONOMAREV/AP/TT/ARKIV

Van­ligt på lands­bygd i söd­ra Kirgizistan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.