Rätt ne­ka le­dig­het för bön

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Wis­by­gym­na­si­et på Got­land dis­kri­mi­ne­ra­de in­te en elev när sko­lan sa­de nej till le­dig­het för mus­limsk fre­dags­bön ett par tim­mar var­je vec­ka, rap­por­te­rar SR Got­land.

Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen (DO) gjor­de en gransk­ning av ären­det se­dan ele­vens go­de man an­mält sko­lan vå­ren 2016. En lä­ra­re var be­redd att ge poj­ken ex­tra upp­gif­ter för att kom­pen­se­ra för fre­dags­le­dig­he­ten – men rek­torn sa­de nej.

DO kon­sta­te­rar att gym­na­sie­sko­lan vis­ser­li­gen är fri­vil­lig men att de som bör­jar på gym­na­si­et har när­va­ro­plikt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.