”Sam­ta­let var på skämt”

Sca­ramuc­ci bry­ter tyst­na­den om skan­da­lin­ter­vjun som fäll­de ho­nom ef­ter tio da­gar

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Han fick ba­ra tio da­gar på job­bet som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Vi­ta hu­set.

Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci sä­ger nu att de grova ut­ta­lan­den som fäll­de ho­nom ba­ra var på skämt.

Det bör­ja­de med att tid­ning­en The New Yor­kers re­por­ter Ryan Liz­za fick nys om en mid­dag där bland an­nat Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci del­ta­git, vil­ket led­de till en se­rie in­lägg på Twit­ter. Sca­ramuc­ci ring­de då upp Liz­za för att för­sö­ka ta re­da på vem läc­kan i Vi­ta hu­set var.

I sam­ta­let med re­por­tern rev Sca­ramuc­ci av en rad för­o­lämp­ning­ar mot fle­ra av si­na med­ar­be­ta­re i Vi­ta hu­set.

Bland an­nat kal­la­de han stabs­che­fen Re­in­ce Prie­bus för en ”jäv­la pa­ra­noid schi­zo­fren” och häv­da­de att chefs­stra­te­gen Ste­ve Ban­non vill ha me­di­e­upp­märk­sam­het för att byg­ga sitt per­son­li­ga va­ru­mär­ke. ”Jag är in­te Ste­ve Ban­non, jag för­sö­ker in­te su­ga min egen kuk”, sa­de Sca­ramuc­ci till The New Yor­ker.

När The New Yor­ker pub­li­ce­ra­de ar­ti­keln – kom­plett med ci­tat av Sca­ramuc­ci – var skan­da­len ett fak­tum.

Till Huf­fing­ton Post sä­ger Sca­ramuc­ci att han kän­ner sig bränd av re­por­tern, som han såg som en vän till fa­mil­jen.

– Fa­mil­jer­na Liz­za och Sca­ramuc­ci har känt varand­ra i över 50 år. Min pap­pa kän­de hans pap­pa och vi höll på att ska­pa en per­son­lig re­la­tion. Det mesta jag sa­de var hu­mo­ris­tiskt och på skämt. Ju­ri­diskt kan det ha va­rit ”on the re­cord” (tänkt för pub­li­ce­ring), men käns­lan var att det in­te var så. Och det viss­te han.

Re­por­tern Liz­za å sin si­da sva­rar att han och Sca­ramuc­ci in­te alls är gam­la vän­ner ge­nom fa­mil­jer­na, men att han tror att de­ras fä­der kän­de varand­ra. Nå­got som hur som helst in­te skul­le på­ver­ka en pub­li­ce­ring, skri­ver Liz­za till Huf­fing­ton Post.

På frå­gan om vad Sca­ramuc­ci ska gö­ra nu sä­ger han att han ska ”gå in i mörk­ret”.

– Se­dan ska jag åter­upp­stå – som mig själv.

Först ska Do­nald Trump ha va­rit ro­ad av Sca­ramuc­cis ut­ta­lan­den i The New Yor­ker, men den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten änd­ra­de sig när han såg hur myc­ket ne­ga­tiv upp­märk­sam­het som följ­de.

Trumps of­fi­ci­el­la ut­ta­lan­de löd att ut­ta­lan­de­na var ”opas­san­de” och i mån­dags spar­ka­des Sca­ramuc­ci.

En­ligt Sca­ramuc­ci var det den nya stabs­che­fen John Kel­ly som bad ho­nom att läm­na in sin av­skeds­an­sö­kan. Kel­ly har för­hopp­ning­ar om att ska­pa sta­bi­li­tet i vad fle­ra me­di­er be­skri­vit som ”ett ka­os” i Vi­ta hu­set. Al­la an­ställ­da i Vi­ta hu­set ska nu rap­por­te­ra di­rekt till ho­nom.

Do­nald Trump ha­de ing­et an­nat val än att lå­ta ho­nom gå, en­ligt Sca­ramuc­ci.

– Pre­si­den­ten sa­de till mig att han vet att jag bac­kar ho­nom, men att han be­hö­ver sty­ra upp sku­tan.

Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci, 52, ar­be­ta­de i fi­nans­värl­den och som tv-kom­men­ta­tor in­nan han bör­ja­de som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Vi­ta hu­set. (TT)

FOTO: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP/TT/ARKIV

Kort­va­rig. Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci fick slu­ta som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Vi­ta hu­set ef­ter ba­ra tio da­gar på job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.