Ef­ter ned­gång – nu vill allt fler bli scou­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

”All­tid re­do” sva­rar allt fler män­ni­skor i för­e­nings­li­vet – scout­rö­rel­sen väx­er nu med un­ge­fär åt­ta nya scou­ter per dag, en­ligt riks­or­ga­ni­sa­tio­nen Scou­ter­na.

Men an­ta­let scou­ter i Sve­ri­ge har va­rit be­tyd­ligt fler än vad de är i dag.

– Se­dan tre år till­ba­ka ökar scou­ter­na gans­ka mar­kant, fram­för allt i fjol och året in­nan, sä­ger Ca­ro­li­ne Thun­ved, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid Scou­ter­na.

Hon tror att fle­ra fak­to­rer lig­ger bakom ök­ning­en.

– Bland an­nat den sto­ra tren­den att va­ra ut­om­hus, allt­så fri­lufts­li­vet. Och för många per­so­ner är scou­ter­na en fri­tids­ak­ti­vi­tet där man kan va­ra sig själv.

I dag finns när­ma­re 69 000 scou­ter i Sve­ri­ge och de se­nas­te tre åren har med­lem­san­ta­let ökat med om­kring 2 500 scou­ter år­li­gen, en­ligt Thun­ved. Sam­ti­digt är det långt från topp­no­te­ring­en på mit­ten av 1970-ta­let när drygt 180 000 scou­ter fanns i lan­det, en­ligt då­va­ran­de pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen Svens­ka Scout­rå­det (SSR). År 2008 rap­por­te­ra­des det om 90 000 med­lem­mar med hän­vis­ning till SSR.

– Med­lems­re­gist­ren på 1970- och 80-ta­len såg nog in­te li­ka styr­da ut som i dag. Men jag tror att man var be­tyd­ligt fler då, ef­tersom det in­te alls fanns så stort ut­bud av fri­tids­ak­ti­vi­te­ter som nu. I dag finns ju hund­ra­tals fri­tids­ak­ti­vi­te­ter för barn, sä­ger Ca­ro­li­ne Thun­ved och för­kla­rar att med­lems­re­gist­ret stä­dats upp se­dan 1970- och 80-ta­len.

För­ra året var det pro­cen­tu­ellt störst ök­ning av an­ta­let nya scou­ter i ål­dern 15 år.

– Där ser vi att det finns ett stort sam­hälls­en­ga­ge­mang, man vill va­ra i en or­ga­ni­sa­tion där man kan va­ra med och på­ver­ka, sä­ger hon.

Scou­ter från drygt 400 scout­kå­rer in­tar Rin­ka­by­fäl­tet i Kristi­an­stad till hel­gen, till en jam­bo­ree som man sä­ger på scout­språk när det hand­lar om lä­ger i det stör­re for­ma­tet.

John Alex­an­der Sah­lin/tt

FOTO: DRAGO PRVULOVIC/TT/AKRIV

Scou­ter från he­la värl­den del­tog på jät­te­läg­ret World Scout Jam­bo­ree 2011 ut­an­för Kristi­an­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.