Gaszyn­ski lär oss om bow­ling

Hallands Nyheter - - Tvguide - Omi Gib­ba

– Bow­ling är så myc­ket mer än ett klot som rul­lar, sä­ger fil­ma­ren Pe­ter Gaszyn­ski om spor­ten som en mil­jon svens­kar ut­ö­var var­je år.

Do­ku­men­tär­fil­ma­ren Pe­ter

Gaszyn­ski in­tres­se­rar sig för ud­da fak­ta och sub­kul­tu­rer. Det har fått ho­nom att gö­ra fil­mer om bland an­nat krist­na mcgäng, rag­ga­re och båt­män­ni­skor.

– Det blir en bra film om folk som brin­ner för nå­got. Då blir även jag som fil­ma­re in­tres­se­rad, sä­ger han.

Nu vi­sas hans do­ku­men­tär ”Strr­ri­ke – en film om bow­ling” där vi får träf­fa bow­lin­gen­tu­si­as­ter över he­la lan­det och djup­dy­ka i spor­tens histo­ria.

– Man kan va­ra gammal och ung och spe­la till­sam­mans. Så är det in­te i många spor­ter. Man kan sam­la en hel fa­milj, från barn till pen­sio­nä­rer, sä­ger Pe­ter Gaszyn­ski om var­för han tror att bow­ling är så pop­pis.

Foto: An­ders Wiklund

En mil­jon svens­kar bowlar var­je år och spor­tens histo­ria i Sve­ri­ge är drygt 100 år gammal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.