Stor­migt i bil­in­du­strin – slu­tet nä­ra för die­seln?

Hallands Nyheter - - Ledare - MATHIAS GRIMPE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Nu hand­lar det in­te läng­re en­bart om, ut­an om när, die­sel­bi­lar slu­tar till­ver­kas. He­la ha­vet stor­mar. Och po­li­tis­ka le­da­re som bil­till­ver­kar­na kan hål­la i han­den blir stän­digt fär­re. Tyska för­valt­nings­dom­sto­lens tyd­lig­het gäl­lan­de att tillå­ta för­bud mot die­sel­driv­na for­don i Stuttgart var för­mod­li­gen det sista som kräv­des för att bil­in­du­strin ska föl­ja i, och va­ra del­ak­ti­ga i, på­skyn­dan­det av ex­em­pel­vis in­du­strins el­bils­pro­gram.

ÄVEN OM TYSKLAND långt ifrån är först med ett så­dant om­väl­van­de ut­veck­lings­steg, är det av sym­bo­liskt vär­de att det är just i Stuttgart dom­slu­tet togs. Här byggs bi­lar av till­ver­ka­re som länge va­rit branschle­dan­de i ut­veck­ling­en. De kom­mer nu be­hö­va öka på om­ställ­nings­has­tig­he­ten för att in­te bli om­kör­da. Tyskland är dessutom som be­kant Eu­ro­pas eko­no­mis­ka drag­lok. Sym­bol­vär­det är där­med ett fak­tum.

OCH ÄVEN OM det nu finns möj­lig­het till över­kla­gan till högs­ta in­stans, ses möj­lig­he­ter­na som mi­ni­ma­la att in­te för­bud kom­mer in­fö­ras. An­led­ning till att ären­det ham­na­de i rätts­in­stans, är att luf­ten i Stuttgart länge va­rit un­der­må­lig. De åt­gär­der som ge­nom­förts, el­ler som va­rit på gång, har från myn­dig­hets­håll dock be­dömts som all­de­les för verk­nings­lö­sa. In­du­strin har se­dan ti­di­ga­re lo­vat upp­gra­de­ra­de die­sel re­nings­åt­gär­der. Men åt­gär­den har in­te haft till­räck­lig ef­fekt på luft­kva­li­te­ten. Där­med togs be­slu­tet att fö­ra frå­gan vi­da­re.

I TYSKLAND SES det som en stor vinst för mil­jö­rö­rel­sen att die­sel­for­don änt­li­gen ses som det de an­ses va­ra – luft­för­o­re­na­re. El­ler till och med för­stö­ra­re. En­bart. Die­sel­for­dons lå­ga drift­kost­na­der har ald­rig nå­gon­sin le­gat högt i kurs hos ex­em­pel­vis par­ti­et Die Grü­nen som är de som dri­ver på in­om kli­mat­re­la­te­ra­de frå­gor. I al­la fall är die­sel nu så ute som nå­got nå­gon­sin kan bli. Snart vill ing­en bil­till­ver­ka­re läng­re för­knip­pas med tek­ni­ken. De för­de­lar som fun­nits kom­mer snart an­ses va­ra för­sum­ba­ra jäm­fört med häl­so­ris­ker­na.

HÄR BÖR­JAR OCK­SÅ en ny era ta form. Den där in­te ba­ra eu­ro­pe­is­ka le­da­re änt­li­gen be­hö­ver be­stäm­ma vil­ket ben de tän­ker stå på, ut­an även öv­ri­ga värl­dens le­da­re. In­du­strin mås­te se all­va­ret i dom­slut som des­sa.

Svens­ka re­ge­ring­ens för­slag om bonus-ma­lus för for­dons­skat­ten kan där­för snart vi­sa sig va­ra to­talt harm­löst. Norge har ti­di­ga­re vi­sat oss hur en slip­sten ska dras gäl­lan­de el­bils­re­for­mer. Har det bli­vit vår tur nu? Det kom­mer an­nars in­te va­ra lätt att pre­sen­te­ra sig som pla­ne­tens främs­ta kli­ma­träd­da­re. För när även Mer­kel snart in­ser all­va­ret i die­sel­dom­slu­tet, släp­per hon för­mod­li­gen den tyska bil­in­du­strins hand. Vil­ken till­ver­ka­re vill då stå kvar en­sam med en die­sel­bil?

Bild: KAY NIETFELD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.