Dags att ri­va de­ras pass?

IS-ÅTERVÄNDARE. Med­bor­gar­ska­pet kan in­te ryc­kas bort i en hand­vänd­ning. Men nog är ti­den är mo­gen att åter väc­ka frå­gan om grund­lags­änd­ring.

Hallands Nyheter - - Ledare - Maria Hal­des­ten 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 4/8. Att Sve­ri­ge tycks ha sväng­dör­rar för Is-stri­dan­de im­po­ne­rar in­te på nå­gon. Själv­fal­let blir det­ta sä­ker­hets­hot ex­tra på­tag­ligt när fler san­no­li­ka krigs­brotts­ling­ar nu åter­vän­der från si­na re­sor.

ERIK NORD, POLISCHEF i Stor­gö­te­borg, åter­upp­re­pa­de i da­gar­na ett av si­na skar­pa­re för­slag till lös­ning.

– Jag tror in­te att det är långt kvar tills vi kan ploc­ka bort så­väl med­bor­gar­skap som up­pe­hålls­till­stånd från per­so­ner som för­sö­ker kros­sa den li­be­ra­la de­mo­kra­tin vi har här i Väs­teu­ro­pa, sa­de han i GP.

Att ploc­ka bort up­pe­hålls­till­stånd, när syn­ner­li­ga skäl fö­re­lig­ger, är en fram­kom­lig väg. Men det andra för­sla­get är in­te en­kelt ge­nom­för­bart, vil­ket en po­lis för­stås bor­de ve­ta. I ing­et­de­ra fal­let finns det in­ter­na­tio­nel­la kon­ven­tio­ner som hind­rar åt­gärd, så länge in­te in­di­vi­der görs stats­lö­sa. Men med­bor­gar­ska­pet har ett starkt skydd.

ATT MÖJLIGGÖRA ÅTERKALLANDE krä­ver en grund­lags­änd­ring. En­ligt 2 Kap 7 § i Re­ge­rings­for­men får ing­en som in­ne­har svenskt med­bor­gar­skap och är el­ler har va­rit bo­satt i Sve­ri­ge för­lo­ra sitt med­bor­gar­skap. I dags­lä­get är den­na rätt ab­so­lut, det vill sä­ga det finns inga un­dan­tag.

Frå­gan om återkallande av med­bor­gar­skap har dock stötts och blötts i de­bat­ten un­der fle­ra års tid. Re­dan 2006 fö­reslog en ut­red­ning att det skul­le va­ra möj­ligt att åter­kal­la med­bor­gar­skap som nå­gon till­skan­sat sig ge­nom att lju­ga och be­dra. Men för­sla­get blev in­te verk­lig­het då och hel­ler in­te 2014 när frå­gan om återkallande av med­bor­gar­skap åter var up­pe i riks­da­gen. KU ha­de dess­förin­nan gjort klart att man in­te var be­redd att fö­re­slå återkallande på grund av att nå­gon be­gått brott av oli­ka slag.

OM LÄ­GET NU är an­norlun­da? Ter­ror­ho­tet har otvi­vel­ak­tigt bli­vit mer på­tag­ligt se­dan dess och det är in­te osan­no­likt att en riks­dags­ma­jo­ri­tet skul­le lan­da i en an­nan upp­fatt­ning. Fak­tum kvarstår dock att återkallande krä­ver grund­lags­änd­ring. Och det i sig krä­ver att två li­ka­da­na be­slut fat­tas av riks­da­gen och att det mel­lan des­sa be­slut har hål­lits ett all­mänt val. Så den som vill väc­ka frå­gan bör age­ra sna­rast.

ATT ÅTER­KAL­LA MED­BOR­GAR­SKAP är dock ba­ra ett av verk­ty­gen i verk­tygs­lå­dan. En an­nan gi­ven åt­gärd är för­stås att be­hand­la de åter­vän­dan­de Is-stri­dan­de som krigs­brotts­ling­ar, stäl­la dem till svars för miss­tänkt folk­mord. Även om det känns full­kom­ligt gi­vet är det dock in­te li­ka en­kelt i prak­ti­ken. Lutt­ra­de ju­ris­ter kan be­rät­ta att det kan va­ra svårt att lag­fö­ra in­di­vi­der­na, till sy­nes över­ty­gan­de be­vis hål­ler kans­ke in­te i rät­ten.

LÖSNINGEN ÄR DÅ, i Sve­ri­ge lik­som i andra län­der, att kom­bi­ne­ra en rad oli­ka åt­gär­der. Ty­värr har det ar­be­tet gått trögt i Sve­ri­ge, avan­ce­rat an­svar för av­hop­pa­re har ham­nat på kom­mu­ner som in­te all­tid va­rit upp­gif­ten mo­gen. Sam­ver­kan och in­for­ma­tions­ut­byte mel­lan oli­ka myn­dig­he­ter har hal­tat. Nu avi­se­rar ju­sti­tie- och in­ri­kesmi­nis­tern Mor­gan Jo­hans­son att sta­ten skall ta på sig ett stör­re led­nings­an­svar. För­hopp­nings­vis kan det bi­dra till nöd­vän­dig skärp­ning. Det vo­re på ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.