PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Skan­da­len kring Trans­port­sty­rel­sen har blott­lagt ett system­fel i svensk stats­för­valt­ning. Det kom­mer det krä­vas lång­sik­tig­het och be­sin­ning från de som bär an­sva­ret - från äm­bets­män till po­li­ti­ker - för att åt­gär­da det.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Där­för är det ock­så prin­ci­piellt fel­ak­tigt av stats­råd och stats­sek­re­te­ra­re i den nu­va­ran­de re­ge­ring­en att väg­ra sva­ra på frå­gor om vad som har skett i den på­gåen­de it-skan­da­len. Att sä­ga att man tän­ker hål­la tyst till dess KU in­le­der sitt ar­be­te hål­ler in­te.

Da­gens In­du­stri (opol)

* För­hopp­nings­vis är det slut på slarv och då­lig koll i och med upp­märk­sam­he­ten kring Trans­port­sty­rel­sen. Luc­kor­na kan in­te ba­ra ris­ke­ra ri­kets sä­ker­het – de står ock­så i vägen för den tek­nis­ka ut­veck­ling som steg för steg un­der­lät­tar och för­bätt­rar vå­ra liv.

Gö­te­borgs-pos­ten (lib)

* Löfvens re­ge­ring ha­de dessutom al­la möj­lig­he­ter att änd­ra be­slu­tet ef­ter sitt till­trä­de. Så den Ku-an­mä­lan är ba­ra en dim­ri­då. Fler så­da­na är att vän­ta, för att döl­ja var an­sva­ret för ”ha­ve­ri­et” verk­li­gen lig­ger.

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* Att det­ta är ”tra­di­tio­nell” för­valt­nings­kul­tur i Sve­ri­ge som Löfven på­stått kans­ke in­te sä­ger som myc­ket om hur det var förr, men må­hän­da är det ett av­slö­jan­de ut­ta­lan­de om hur det ser ut i dag. Ba­ro­me­tern (M)

* Sta­ten ska han­te­ra in­for­ma­tion vik­tig för ri­kets sä­ker­het, ing­en an­nan. Sam­ti­digt bör in­te it-skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen re­sul­te­ra i vat­ten­tä­ta skott mel­lan pri­va­ta och stat­li­ga ut­fö­ra­re på it-om­rå­det. För ut­an kom­pe­ten­sen som finns i pri­va­ta fö­re­tag kan det va­ra svårt för sta­ten att skyd­da in­for­ma­tio­nen. La­gom är bäst.

Norr­kö­pings Tid­ning­ar (M)

* Det vik­ti­gas­te är att det upp­vak­nan­de som skan­da­len kring Trans­port­sty­rel­sen har or­sa­kat hål­ler i sig, bå­de hos po­li­ti­ker och myn­dig­he­ter. Först när in­for­ma­tion är sä­ker hos den eg­na myn­dig­he­ten finns det an­led­ning att dis­ku­te­ra för- och nack­de­lar med outsour­cing.

Små­lands­pos­ten (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.