Bätt­ring in­om äldre­vår­den!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Att åka till stran­den en en­sta­ka so­lig dag el­ler ta sig till sta­den för att kö­pa nya shorts går in­te om det är så att nå­gon rå­kar ha hem­ma­dag just den da­gen.

FAL­KEN­BERG. Kan du tän­ka dig käns­lan av att va­ra så otrygg i ditt eget hem att du får åka iväg för att vi­la hu­vu­det? Så kän­ner min sys­ter just nu. Hon bor på en grupp­bo­stad där Frösun­da be­dri­ver ”om­sorg”. Stän­digt nya vi­ka­ri­er som min sys­ter in­te kän­ner. Det ska­par otrygg­het och hon blir led­sen.

BEMANNINGEN PÅ grupp­bo­sta­den är den­sam­ma nu un­der se­mester­ti­der som den är när al­la på bo­en­det är iväg på dag­lig verk­sam­het el­ler jobb. Hur kan man då till­go­do­se al­las be­hov? Att åka till stran­den en en­sta­ka so­lig dag el­ler ta sig till sta­den för att kö­pa nya shorts går in­te om det är så att nå­gon rå­kar ha hem­ma­dag just den da­gen. ”Kun­den be­stäm­mer”, som är Frösun­das de­vis, är in­te myc­ket att hänga i jul­gra­nen un­der så­da­na för­hål­lan­den.

Den per­so­na­len som jag pra­ta­de med, en vi­ka­rie, berättade att till hen­nes förs­ta en­sam­pass, så ha­de hon in­te ens träf­fat al­la som bor på grupp­bo­sta­den. Per­so­na­len som skul­le ar­be­ta da­gen ef­ter, yt­ter­li­ga­re en vi­ka­rie, har gått bred­vid en­dast ett pass in­nan hon skul­le gö­ra sitt förs­ta en­sam­pass.

SOCIALFÖRVALTNINGEN sä­ger att de in­te har hört nå­got miss­nö­je från bru­kar­na, ba­ra från per­so­na­len. Det be­ror på att per­so­na­len gör sitt yt­ters­ta för att bru­kar­na in­te ska mär­ka av de­ras stres­si­ga och för­säm­ra­de ar­bets­si­tu­a­tion. Men det går ba­ra till en viss gräns. Sen mär­ker även bru­kar­na av det. Som nu!

En gång i ti­den ha­de Fal­ken­berg en han­di­kap­pomsorg att va­ra stolt över. Jag ser gär­na en åter­gång till det!

Maria Johns­son

an­hö­rig och god man

SVAR

från Frösun­da Om­sorg

Ef­tersom var­ken Frösun­da Om­sorg el­ler Fal­ken­bergs kom­mun har mot­ta­git nå­got kla­go­mål har vi dessvär­re in­te möj­lig­het att sva­ra på kri­ti­ken. Vi vet där­för in­te hel­ler vil­ken av vå­ra 17 verk­sam­he­ter i Fal­ken­berg som in­sän­da­ren av­ser.

Vi ser dock gär­na att in­sän­da­ren sna­rast kon­tak­tar oss för att vi till­sam­mans ska kun­na re­da ut even­tu­el­la fel och miss­för­stånd. Vän­li­ga häls­ning­ar

Anna Las­sen

Kom­mu­ni­ka­tör

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

KOMMUNIKATION. Grupp­bo­sta­dens många vi­ka­ri­er ska­par otrygg­het, skri­ver in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.