Flyg­pla­nens kli­mat­på­ver­kan får in­te dribb­las bort

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till sig­na­tu­ren ”Air­bus” (22/7).

MILJÖ. Det be­hövs inga avan­ce­ra­de be­räk­ning­ar för att för­kla­ra var­för flyg är ett då­ligt trans­portslag ur kli­mat- och re­surs­per­spek­tiv. Sig­na­tu­ren ”Air­bus” be­skri­ver själv pro­ble­met i sin in­sän­da­re.

FLYG ÄR MYC­KET rik­tigt ett snabbt och smi­digt sätt att för­flyt­ta sig långa sträc­kor. Nu­me­ra är det ock­så bil­ligt. Det­ta be­ty­der i prak­ti­ken att vi för­flyt­tar oss många fler kilo­me­ter med flyg än vi gör med buss el­ler tåg. På sam­ma sätt tog vi oss läng­re från hem­met när vi fick bil än vi ti­di­ga­re gjort med häst och vagn.

I BÅ­DA FALL le­der det till mas­sor av po­si­ti­va ef­fek­ter, men ock­så till ske­nan­de ut­släpp av kol­di­ox­id. Det­ta får in­te dribb­las bort med fel­ak­ti­ga på­stå­en­den och hem­ma­gjor­da be­räk­ning­ar.vill man tvung­et räk­na ut­släp­pen så ska s.k. kol­di­ox­i­de­kvi­va­len­ter an­vän­das. Det in­ne­bär att man räk­nar in kli­ma­tef­fek­ter från andra ga­ser än kol­di­ox­id. Na­tur­vårds­ver­ket ang­er att man för flyg­re­sor kan räk­na med en fak­tor 2. En för­bruk­ning på 0,5 l/mil ger allt­så en kli­ma­tef­fekt som mot­sva­rar en för­bruk­ning på 1 l/mil på mar­ken.

JAG VET ATT många av er som lä­ser in­te kom­mer att på­ver­kas av des­sa ar­gu­ment ef­tersom den eg­na nyt­tan känns myc­ket stör­re än den upp­lev­da för­lus­ten. Det krävs där­för po­li­tisk hand­lings­kraft och mod. Det är i mi­na ögon oför­svar­ligt att som folk­vald in­te ak­tivt ver­ka för kraft­ful­la styr­me­del som gör att fly­gets kli­mat­på­ver­kan snabbt mins­kar. Var är ni i de­bat­ten, po­li­ti­ker?

Pa­trik

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

AN­SVAR. po­li­ti­ker­na mås­te ta an­svar, me­nar in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.