Stäng mink­far­men

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Richii Klinsmeis­ter Djur­front Hal­land

DJURRÄTT. I Glom­men lig­ger kom­mu­nens skam­fläck, Fal­ken­bergs kom­muns Tre­blin­ka. Tu­sen­tals min­kar sit­ter i gal­ler­bu­rar med ytan av en kvälls­tid­ning. I no­vem­ber kom­mer de att ga­sas till döds. Det är dags att sät­ta fokus på mink­far­men och på dju­rens mi­se­rab­la liv i bu­rar­na. Trots att stat­li­ga ut­red­ning­ar kon­sta­te­rat att mink­far­mer bry­ter mot djur­skydds­la­gen tillåts det­ta ut­stu­de­ra­de sa­dis­tis­ka mass­mord fort­sät­ta år ef­ter år.

LA­GEN SÄ­GER ATT min­kar ska kun­na be­te sig na­tur­ligt men de har ing­en möj­lig­het att sim­ma el­ler le­va i en­sam­het på päls­far­mer­na. De le­ver he­la si­na liv på ett nät­golv, ha­de man fött upp kat­ter el­ler hun­dar plåg­sam­ma sätt ha­de man åta­lats för djur­plå­ge­ri för län­ge­se­dan. Vad är skill­na­den?

I fle­ra om­gång­ar har djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner pub­li­ce­rat choc­ke­ran­de bil­der in­i­från svens­ka mink­far­mer. Bil­der på min­kar med bitska­dor, sjuk­do­mar; dö­da och dö­en­de min­kar som äts på si­na stres­sa­de bur­kam­ra­ter har upp­rört all­män­het och po­li­ti­ker. Än­då gör po­li­ti­ker­na ingen­ting. Nu är det dags att vi gör det.

Stäng mink­far­men i Fal­ken­berg!

Med djur­vän­li­ga häls­ning­ar

Bild: PATRIC SÖDERSTRÖM/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.