Kyr­kan öns­kar fler grav­plat­ser

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se

”Det skul­le kän­nas väl­digt bra och vi tyc­ker att det är rim­ligt att sam­la be­grav­nings­plat­ser­na runt Sankt Jör­gen i stäl­let för att spri­da ut dem”

Svens­ka kyr­kan vill ut­ö­ka Sankt Jör­gens be­grav­nings­om­rå­de. De nu­va­ran­de be­grav­nings­plat­ser­na i Var­berg vän­tas ba­ra räc­ka i 20-30 år till. – Det här skul­le kö­pa oss väl­digt många år, minst 50 år yt­ter­li­ga­re, sä­ger kyr­ko­gårds­chef Fredrick Hallman.

FREDRICK HALLMAN kyr­ko­gårds­chef

I dag har Svens­ka kyr­kan två be­grav­nings­plat­ser i cen­tra­la Var­berg, Sankt Jör­gens kyr­ko­gård och Öst­ra kyr­ko­går­den som är pla­ce­rad mel­lan Öst­ra Vall­ga­tan och Sve­a­ga­tan. Nu vill Svens­ka kyr­kan ut­ö­ka om­rå­det vid Sankt Jör­gens kyr­ko­gård med ett stort an­grän­san­de om­rå­de åt syd­ost.

– Vi har i dag en ny­öpp­nad del av Sankt Jör­gen som he­ter Stenå­sa och den an­grän­sar mot en äng som vi vill för­vär­va, sä­ger Fredrick Hallman.

UT­Ö­VER ÄNGEN, SOM ös­terut grän­sar till Tors gränd, hand­lar det ock­så om skogs­par­ti­et som lig­ger mel­lan ängen och vat­ten­tor­net. En del av om­rå­det in­går i vand­rings­le­den Häl­sans stig som lig­ger un­der kom­mu­nens re­gi.

– Vi ser en möj­lig­het att för­äd­la och för­skö­na om­rå­det så att det skul­le bli än­nu bätt­re för Var­bergs­bor­na, sä­ger Hallman.

De be­grav­nings­plat­ser som finns i dag vän­tas räc­ka 20-30 år till. Om Var­bergs kom­mun skul­le upp­lå­ta mar­ken till Svens­ka kyr­kan skul­le Var­bergs för­sam­ling ha säk­rat plat­ser för minst 80 år fram­ö­ver, in­klu­si­ve de som re­dan finns i dag.

– Det skul­le kän­nas väl­digt bra och vi tyc­ker att det är rim­ligt att sam­la be­grav­nings­plat­ser­na runt Sankt Jör­gen i stäl­let för att spri­da ut dem. För oss är det den ab­so­lut bäs­ta plat­sen, sä­ger Hallman. Har ni nå­gon aning om hur många plat­ser det skul­le rö­ra sig om?

– Nej, det har vi in­te, vi har in­te kun­nat un­der­sö­ka mar­ken än. Det kan fin­nas berg i da­gen och man får an­pas­sa grav­skic­ket ef­ter mar­ken. Det kan va­ra så att vi tän­ker an­läg­ga kist­plat­ser på ett om­rå­de men så vi­sar det sig att mar­ken där ba­ra tillå­ter urn­gra­var.

ÄVEN OM VAR­BERGS kom­mun skul­le stäl­la sig po­si­ti­va till ut­ö­kan­det kom­mer det drö­ja in­nan de nya be­grav­nings­plat­ser­na blir dis­po­nib­la.

– Ge­nom­fö­ran­de­ti­den är gans­ka lång i och med att vi gör allt ar­be­te med egen per­so­nal. Det skul­le kun­na ta tio år från start till mål, sä­ger Hallman.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.