Här äter du ve­ganskt i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Sa­ra Skarp är ve­gan och dri­ver fa­ce­book­si­dan Ve­go Var­berg. Här är hen­nes bäs­ta tips på djur­fri mat och dryck.

På hen­nes fa­ce­book­si­da har hon skri­vit sitt mål: ”Att främ­ja den ve­ge­ta­ris­ka och ve­gans­ka si­dan av Var­berg”. Sa­ra Skarp vitt­nar om att det har bli­vit mer och mer ve­ganskt på sta­dens me­ny­er, men ock­så att kun­nig­het är ve­gangour­man­dens bäs­ta red­skap.

– Nu för ti­den kol­lar jag all­tid upp i för­väg vad en re­stau­rang kan er­bju­da. En gång ham­na­de jag på en krog här i stan, och när jag frå­ga­de om ve­ganskt sa de att de kun­de slänga ihop en sal­lad. För 160 kr. Det var nog det trå­ki­gas­te jag nå­gon­sin ätit.

TRÖT­TA GRÖNSALLADER ÅSIDO an­ser Sa­ra Skarp att de fles­ta re­stau­rang­be­sök är an­ge­nä­ma.

– Jag har mest po­si­ti­va er­fa­ren­he­ter. De fles­ta är till­mö­tes­gå­en­de med mi­na frå­gor om vad som innehåller vad. Vet al­la vad som innehåller vad?

– Of­tast, men det kan va­ra svårt ibland med vis­sa rät­ter som har ”dol­da till­sat­ser”, som fisk­sås, ost­ron­sås el­ler räk­pul­ver. Det finns en sal­lads­dres­sing som innehåller Wor­ches­tershire­sås som i sin tur har an­jo­vis i sig. Det kan va­ra svårt att kän­na till ibland. Hur är det att äta ve­ganskt i Var­berg?

– Som sagt, över­lag po­si­tivt. Men jag kän­ner mig ald­rig rik­tigt sä­ker. Så­vi­da jag in­te är på ett stäl­le som är helt ve­ganskt, men det finns ju in­te i Var­berg än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.