Mr Inline le­ver li­vet på hjul

Li­te om: Den­nis Bengts­son

Hallands Nyheter - - Varberg - ELSA HENRIKSDOTTER elsa.henriksdotter@hn.se

* * * * *

”De sä­ger att det var jag som tog in­li­nes till Sve­ri­ge”

DEN­NIS BENGTS­SON

In­li­nes är spor­ten som Ni­ke 1997 spåd­de skul­le värl­dens störs­ta sport 2005. Pro­fe­ti­an slog in­te in men in­li­nes är än­då 65-åri­ge Den­nis Bengts­sons sto­ra pas­sion i li­vet.

HN MÖ­TER

– Sol och as­falt är vå­ra fär­ger, sä­ger Den­nis Bengts­son och kny­ter de gu­la sko­snö­re­na på si­na in­li­nes,

Han är ord­fö­ran­de i Var­bergs rullskrid­sko­klubb. Längst ner på bak­si­dan av den gu­la och svar­ta trä­nings­trö­jan står det ”Mr Inline”. Det är hans ali­as, in­te ba­ra i Sve­ri­ge ut­an även in­ter­na­tio­nellt.

– De sä­ger att det var jag som tog in­li­nes till Sve­ri­ge, sä­ger Den­nis Bengts­son och gör en knä­böj för att vär­ma upp in­nan han ger sig ut på ba­nan.

SE­DAN 1992 HAR han rul­lat fram, nå­got som till stor del är hans frus för­tjänst.

– Hon fyll­de år och öns­ka­de sig nå­got per­son­ligt, det är ju in­te all­tid lätt. Men så var jag på en mässa i Tyskland och hit­ta­de in­li­nes, ett par till hen­ne och ett par till mig. Se­dan hon öpp­na­de fö­del­se­dags­pre­sen­ten har vi kört, sä­ger han och ler.

DEN­NIS BENGTS­SON ENGAGERADE in­te ba­ra frun, även bar­nen fick ta del av den ny­fun­na spor­ten. Den ene so­nen har va­rit bå­de svenskt och skan­di­na­visk mäs­ta­re och dot­tern har fy­ra Sm-sil­ver i ba­ga­get. Själv har Den­nis Bengts­son he­la åt­ta SM- guld.

– Det har bli­vit en del ge­nom åren, sä­ger han och lu­tar sig mot pris­pal­len som är pla­ce­rad i mit­ten.

Ba­nan i Var­berg är en av två i he­la Sve­ri­ge som upp­fyl­ler de in­ter­na­tio­nel­la kra­ven. Den är as­fal­te­rad med en om­krets på 200 me­ter. Den­nis Bengts­son trä­nar två till tre gång­er i vec­kan, var­je trä­ning blir det minst 50 varv.

– Man mås­te vär­ma upp läng­re nu när man är äld­re, sä­ger han och häm­tar an­dan.

När han var yng­re och täv­la­de ak­tivt kun­de han sät­ta igång med trä­ning­en di­rekt. Nu är det de förs­ta var­ven som är de job­bi­gas­te.

– Krop­pen mås­te kom­ma igång, sä­ger han och sät­ter se­dan fart. I in­li­nes kör man moturs och of­tast kom­mer Den­nis Bengts­son upp i 35 till 40 kilo­me­ter i tim­men. Världs­e­li­ten kör i när­ma­re 70 kilo­me­ter i tim­men.

VID BA­NAN SMATTRAR asplö­ven i vin­den och lju­det från den in­til­lig­gan­de Bir­ger Svens­sons väg är högt. Men ing­et över­rös­tar su­set när Den­nis gli­der fram över ba­nan. Det ser så lätt ut, men än­då skul­le Den­nis Bengts­son ald­rig kö­ra ut­an hjälm el­ler hand­leds­skydd.

– För någ­ra år se­dan för­svann hal­va rum­pan i en ut­förs­bac­ke när jag kör­de om­kull i 40 kilo­me­ter i tim­men. Ty­get på dräk­ten är tunt så det brän­de av. Det gjor­de in­te ont just då men ef­ter när det fick skrub­ba bort all skit från så­ret kän­des det, sä­ger han och gri­ma­se­rar vid min­net av smär­tan. Han på­pe­kar att hand­leds­skyd­den är minst li­ka vik­ti­ga som hjäl­men,

– Tril­lar du ut­an hand­leds­skydd så brän­ner hand­fla­tor­na fast i bac­ken och då är det an­sik­tet som du slår i.

Med så­da­na skräck­sce­na­ri­on kan det va­ra svårt att tän­ka sig att in­li­nes är en sport man kan täv­la i fram till 85 års ål­der.

– På Ber­lin ma­ra­ton för två år se­dan ha­de de fjor­ton 85-åring­ar som del­tog i start­fäl­tet sä­ger Den­nis Bengts­son. Själv tän­ker han ha på sig rullskrid­skor­na li­vet ut.

– Det blir tills de öpp­nar trälå­dan, sä­ger han och skrat­tar.

Bild: ALINE LESSNER

Bor: I Var­berg.

Fa­milj: Fru och tre barn.

Ål­der: 65 år.

Yr­ke: Bygg­ar­be­ta­re och ord­fö­ran­de i Var­bergs rullskrid­sko­klubb.

In­li­nes är li­vet. MÄS­TER­SKAP. Den 19 och 20 au­gusti fylls läk­ta­ren av åskå­da­re när SM i in­li­nes går av sta­peln. För Den­nis Bengts­son har in­li­nes bli­vit en pas­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.