Ce­ci­lia Frisk läm­nar HN för TTELA

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Se­dan två år till­ba­ka har Ce­ci­lia Frisk va­rit re­dak­tions­chef och ställ­fö­re­trä­dan­de an­sva­rig ut­gi­va­re på Hal­lands Nyheter. Nu läm­nar hon Hal­land för sin nya tjänst som publisher på tid­ning­en TTELA.

I sin nya roll som publisher kom­mer Ce­ci­lia Frisk att va­ra an­sva­rig ut­gi­va­re och ha det över­gri­pan­de an­sva­ret för jour­na­li­stik och eko­no­mi.

– Det mat­char min er­fa­ren­het bå­de jobb- och ut­bild­nings­mäs­sigt. Det är en möj­lig­het att få job­ba som bå­de chefre­dak­tör och publisher, sä­ger Ce­ci­lia Frisk som för­u­tom en jour­na­lis­tisk kar­riär även är ci­vi­le­ko­nom i grun­den.

Käns­lan av att läm­na Hal­lands Nyheter be­skri­ver hon som klu­ven.

– Jag trivs jät­te­bra på Hal­lands Nyheter och i Var­berg och Fal­ken­berg. Bå­de re­dak­tio­nen och sälj­tea­met är väl­digt proff­si­ga, engagerade och trev­li­ga. Det kom­mer jag att sak­na, sä­ger hon.

Hon har ing­en ti­di­ga­re kopp­ling till TTELA be­vak­nings­om­rå­den Troll­hät­tan och Vä­ners­borg.

– I grund och bot­ten be­hö­ver jag först kom­ma dit, lyss­na och lä­ra mig vad de gör. Det jag kan till­fö­ra är er­fa­ren­he­ten av hur vik­tigt det är med med unik lo­kal­jour­na­li­stik ur ett de­mo­kra­tiskt per­spek­tiv. Om in­te vi rap­por­te­rar – vem ska gö­ra det då? Hur gick re­kry­te­ring­en till?

– Stam­pen ha­de en an­nons ute där de sök­te ex­ternt. Jag sök­te, och ef­ter in­ter­vju­er med vår vd Johan Hans­son fick jag er­bju­dan­det. Vill du häl­sa Hn-lä­sar­na nå­got in­nan du går vi­da­re?

– Fort­sätt läs vik­tig lo­kal jour­na­li­stik!

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

GÅR VI­DA­RE. Ef­ter två år som re­dak­tions­chef och ställ­fö­re­trä­dan­de an­sva­rig ut­gi­va­re på Hal­lands Nyheter går Ce­ci­lia Frisk nu vi­da­re som publisher på TTELA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.