Väst­ra Vall sväm­mar över

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Vid kraf­tigt regn ham­nar Väst­ra Vall­ga­tan un­der vat­ten. – Brun­nar­na hin­ner in­te sväl­ja när det kom­mer så myc­ket vat­ten på en gång, sä­ger Paul Gru­ber.

Vid sön­da­gens sky­fall blev vat­ten stå­en­de i sto­ra pö­lar på Väst­ra Vall­ga­tan. Ett pro­blem som hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en vid Var­bergs kom­mun kän­ner till.

– Ränn­stens­brun­nar­na blir igen­bom­ma­de av gam­la löv, smuts och sand, sä­ger Paul Gru­ber, till­för­ord­nad för­valt­nings­chef hamn och gata.

DRIFTAVDELNINGEN HAR ETT sche­ma där de åker runt och ren­sar brun­nar­na. De sugs vartan­nat år. Vid så­da­na kraf­ti­ga regn som det var i sön­dags kan aku­ta si­tu­a­tio­ner upp­stå. Drift­per­so­na­len åker då ut och ren­sar de ak­tu­el­la brun­nar­na.

– Åsk­sku­rar­na är värst, sä­ger To­mas Kas­pers­son, av­del­nings­chef drift- och an­lägg­ning Var­bergs kom­mun.

BIL­DEN SOM HN tog i sön­dags är ta­gen ne­dan­för Brunns­par­ken. Det finns ett an­nat stäl­le vid järn­vägs­sta­tio­nen som of­ta sväm­mar över, en­ligt Paul Gru­ber.

– Så har det va­rit en lång tid. Men det kom­mer för­hopp­nings­vis att åt­gär­das när Vi­vab nu grä­ver ny dag­vat­ten­led­ning vid Ma­gasins­ga­tan, sä­ger han.

To­mas Kas­pers­son näm­ner yt­ter­li­ga­re någ­ra käns­li­ga stäl­len. Tun­neln vid Wil­lys längs Väst­kust­vä­gen, stads­hu­set med an­led­ning av trä­den som fäl­ler löv och Las­sa­bac­ka där led­ning­ar­na blir ful­la.

Bild: JENNIE PERS­SON

SJÖLIKT. Igen­prop­pa­de brun­nar gör att Väst­ra Vall­ga­tan blir som en mind­re sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.