”Var in­te rest rik­tiv i flör­tan­det”bild:

GUI­DE: SÅ DEJTAR DU BÄTT­RE I SOM­MAR Kär­leks­råd: Bra dej­ter

Hallands Nyheter - - Nyheter - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

Som­ma­ren ses of­ta som kär­le­kens års­tid. Men hur gör man egent­li­gen för att hit­ta en ro­lig se­mester­flört? Dej­ting­ex­per­ter­na Jay Lin­delyc­ke och Andre­as Bengts­son vi­sar vägen till ro­mans i Hn-land.

– Man ska in­te krång­la till det, då rin­ner det lätt ut i san­den. Det är bätt­re att fö­re­slå nå­got en­kelt än att det in­te blir nå­got alls, sä­ger Jay Lin­delyc­ke.

HAN SKA ÅTERKOMMA fle­ra gång­er till att ini­ti­a­tiv­ta­gan­det är en nyc­kel till att få flör­ta och dej­ta. Och han har en del er­fa­ren­het av hur det bru­kar gå till. Till­sam­mans med Andre­as Bengts­son har han star­tat dej­ting­ap­pen Good-ones. Ti­di­ga­re ar­be­ta­de bå­da två på Var­bergs­ba­se­ra­de Mö­tes­plat­sen, en an­nons­si­da på nä­tet för den som vill le­tar ef­ter kär­le­ken. De me­nar att det kan va­ra bra att in­te ta dej­tan­det på så stort all­var.

– FOLK FÖRSTORAR det här med dej­tan­det. Man be­hö­ver in­te lin­da in så myc­ket, är den andra per­so­nen in­tres­se­rad så är det ba­ra att

frå­ga. Och en promenad tar ju in­te så lång tid, sä­ger Jay Lin­delyc­ke.

två dej­ting­ex­per­ter­nas bäs­ta för­slag på aktivitet för en förs­ta träff. Man be­hö­ver in­te ha ögon­kon­takt om man är blyg, man kan pra­ta om det man ser runt om­kring sig och det tar in­te så lång tid. Det är näm­li­gen vik­tigt att ha tid för många dej­ter.

– Var in­te re­strik­tiv i flör­tan­det. Al­la dej­ter klic­kar in­te, man får ba­ra gå på fle­ra styc­ken så kom­mer någ­ra kän­nas bra. Ju fler man flör­tar med, ju fler har man att väl­ja på. Ge dig själv så många chan­ser som möj­ligt att träf­fa rätt, sä­ger Jay Lin­delyc­ke.

Frå­gan är då hur man ska hit­ta al­la de här per­so­ner­na att flör­ta med. Själv­klart tyc­ker grun­dar­na till ap­pen att det är ett bra sätt att hit­ta många sing­lar på sam­ma plats. Och visst är det så att in­te ba­ra hem­si­dor­na är po­pu­lä­ra läng­re. Många träf­fas på mo­bi­lap­par som Tin­der, Happn, Ba­doo och Hap­py Pan­ca­ke. Men Jay Lin­delyc­ke och Andre­as Bengts­son me­nar att det är sam­ma tips som gäl­ler bå­de på nä­tet och när man träf­far nå­gon i verk­lig­he­ten.

– BA­RA SÄG hej, fun­de­ra in­te ut nå­gon kom­pli­ce­rad vits el­ler så. Man mär­ker rätt snabbt om nå­gon är in­tres­se­rad, sä­ger Andre­as Bengts­son.

När man se­dan ska gå på dejt är de­ras bäs­ta för­slag att va­ra en­ga­ge­rad i den andra per­so­nen och si­tu­a­tio­nen.

– Man mås­te ju vi­sa in­tres­se för den andra per­so­nen. Det tyc­ker ju al­la om, att man bryr sig om, lyss­nar och in­te ba­ra pra­tar om sig själv. Men det kan ock­så va­ra bra att ge li­te in­for­ma­tion om sig själv. Man kan ju stäl­la en frå­ga och be­rät­ta nå­got sam­ti­digt. Typ ”Jag ska gå på Cold­play i hel­gen, vad är din plan för hel­gen?”, sä­ger Jay Lin­delyc­ke. * Fi­ka är en klas­si­ker för den som vill hin­na pra­ta li­te mer. På Stål­boms i Fal­ken­berg finns hör­nor och vrår där man kan va­ra ifred. I Var­berg är Lil­la Träslöv ett my­sigt al­ter­na­tiv. * Mid­dag är ett al­ter­na­tiv när man vill vi­sa att man bryr sig om den andra per­so­nen och vill läg­ga li­te ener­gi på dej­ten. I Var­berg är Grap­pa ett bra dejt­stäl­le och i Fal­ken­berg har Bratt en trev­lig miljö ut­an att va­ra för hög­ljudd. * Den bly­ga kan se till att skräd­dar­sy dej­ten ef­ter ett ge­men­samt in­tres­se, till ex­em­pel bräd­spel. Då blir det lät­ta­re att kän­na sig be­kväm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.