God till­gång på blod i Hal­land

Hallands Nyheter - - Nyheter - Re­dak­tio­nen@hn.se

”Vi har go­da lager i Hal­land och har in­te haft någ­ra be­kym­mer i som­mar.”

CA­RI­NA JO­HANS­SON, av­del­nings­chef Blod­cen­tra­len

Sjuk­vår­den i Skå­ne har just nu lå­ga ni­vå­er i si­na blod­la­ger och upp­ma­nar si­na blod­gi­va­re att läm­na blod. Pro­ble­met är van­ligt i fle­ra re­gi­o­ner och lands­ting un­der som­ma­ren, men i Hal­land är till­gång­en god.

Ef­tersom blod är en färskva­ra krävs det viss fram­för­håll­ning för att sjuk­vår­den ska ha till­gång till blod, dels till pla­ne­ra­de be­hand­ling­ar och ope­ra­tio­ner, men även re­ser­ver för att kla­ra stör­re olyc­kor.

– Vi har go­da lager i Hal­land och har in­te haft någ­ra be­kym­mer i som­mar, sä­ger Ca­ri­na Jo­hans­son, av­del­nings­chef för Blod­cen­tra­len vid Hal­lands sjuk­hus Halm­stad.

HON ME­NAR ATT ris­ken för lå­ga blod­la­ger som­mar­tid är störst i stä­der där många blod­gi­va­re åker bort på se­mes­ter sam­ti­digt. Till ex­em­pel i Lund är det många stu­den­ter som åker hem över som­ma­ren. Även Gö­te­borg och Stock­holm får pro­blem ibland.

– Hallän­ning­ar­na stan­nar of­ta kvar hem­ma un­der se­mestern, vil­ket vi in­ne­bär att vi kan ringa in blod­gi­va­re, sä­ger Ca­ri­na Jo­hans­son.

DET HÄN­DER ATT Hal­land för­ser andra re­gi­o­ner med blod, ef­tersom al­la blod­cen­tra­ler i lan­det sam­ver­kar i aku­ta lä­gen.

INGRID EKSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.