Dömd ska be­ta­la ska­de­stånd till 82 per­so­ner

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

I går, tors­dag, döm­des den man som stod åta­lad för bran­den vid gju­te­ri­et i Fal­ken­berg. Han döm­des av Var­bergs tings­rätt till två års fäng­el­se för grov all­män­far­lig vårds­lös­het.

Tings­rät­ten gick på man­nens lin­je om att bran­den in­te an­la­des med upp­såt, det vill sä­ga att han in­te gjor­de det med me­ning. Han döm­des där­för in­te för mord­brand. Man­nen, som är i 30-års­ål­dern, ha­de själv verk­sam­het i lo­ka­ler­na. Den­na var oför­säk­rad vil­ket även ta­lar emot att han skul­le ha någ­ra tyd­li­ga mo­tiv att tän­da på.

– Han har ju va­rit miss­tänkt för att ha gjort det­ta upp­såt­li­gen. Men tings­rät­ten har gjort den be­döm­ning­en att han in­te gjort det­ta med flit, och det är ju i al­la fall po­si­tivt, sä­ger man­nens för­svars­ad­vo­kat Anders Eric­son.

MAN­NEN SJÄLV SÄ­GER att han av fru­stra­tion spar­kat om­kull en dunk med thin­ner och sam­ti­digt slängt iväg en glö­dan­de fimp. När han har hört ex­plo­sio­nen har han läm­nat plat­sen i chock. Åkla­ga­ren trod­de in­te på man­nen som me­na­de att det var ett miss­tag och i po­lis­för­hör har han ne­kat till brott.

För­u­tom fäng­el­se döms man­nen att be­ta­la ska­de­stånd till 82 per­so­ner och fö­re­tag på en sum­ma av över 1,5 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är väl­digt många mål­sä­gan­de i det här må­let, men bran­den drab­ba­de ju många, sä­ger Anders Eric­son.

DET VAR DEN 17:e april i år som en brand star­ta­de i gam­la gju­te­ri­et i ham­nen i den del som till­hör­de fö­re­ta­get Au­tocre­a­ti­ve. Bran­den som först be­räk­na­des ta tre tim­mar att släc­ka spred sig och släck­nings­ar­be­tet på­gick he­la nat­ten och bygg­na­den nästin­till total­för­stör­des.

I lo­ka­ler­na fanns även andra hy­res­gäs­ter. Bland an­nat ett ti­o­tal fö­re­tag, där­ibland Med­bor­gar­sko­las lo­ka­ler där fle­ra band för­va­ra­de privat ut­rust­ning. Om­kring 50 per­so­ner för­va­ra­de si­na ägo­de­lar i för­råd som de hyr­de i lo­ka­ler­na. Sam­man­lagt ska ska­dor­na ha upp­gått till cir­ka 70 mil­jo­ner kro­nor. 148 per­so­ner och fö­re­tag har va­rit mål­sä­gan­de i fal­let.

MAN­NEN SAT­TES SNABBT i sam­band med bran­den ef­tersom han ha­de ringt en släk­ting som kom­mit till plat­sen för att häm­ta upp ho­nom och då upp­täckt att det kom rök från bygg­na­den. Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des då till plat­sen. Man­nen greps un­der nat­ten och för­des till arresten. En­ligt för­un­der­sök­ning­en ska han ha sagt att han ville bli gri­pen och lagt sig på gol­vet för att va­ra re­do för ett gri­pan­de.

En­ligt rädd­nings­tjäns­tens in­le­dan­de be­döm­ning skul­le bran­den va­ra möj­lig att be­grän­sa.

3–4 tim­mar sa man att det skul­le ta. Men släck­nings­ar­be­tet på­gick istäl­let i om­kring 20 tim­mar.

HURUVI­DA DOMEN KOM­MER att över­kla­gas el­ler ej i nu­lä­get oklart.

– Jag har ba­ra kort pra­tat med min kli­ent och har in­te hun­nit gå ige­nom domen or­dent­ligt. Vi ska pra­ta mer om det näs­ta vec­ka. Tings­rät­ten har gjort den be­döm­ning­en att han in­te gjort det­ta med upp­såt. Det var i lin­je med det han har sagt. Det­ta var en olycks­hän­del­se, sä­ger Anders Eric­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.