Trans­port­led och gräns­lin­je

LOKALHISTORIKER: ÄTRANS DAL­GÅNG NU OCH DÅ

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Gräns, krigs­zon och trans­port­led. Ätran fly­ter ge­nom fy­ra kom­mu­ner och har be­tytt oer­hört myc­ket, in­te minst för Fal­ken­berg. I en ny bok skild­ras Ätrans dal­gångs histo­ria.

Fal­ken­ber­ga­ren Sven Lars­son har ti­di­ga­re skri­vit lo­kal­hi­sto­ris­ka böc­ker och ar­tik­lar om Hal­land. Den här gång­en he­ter ver­ket ”Ätrans dal­gång – Be­rät­tel­sen om ett gräns­land”.

– När man skri­ver histo­ria hål­ler man sig i re­gel till de ad­mi­nist­ra­ti­va grän­ser­na och lå­ter det bli ra­men till det he­la. Vad jag gjort här är att fånga upp en an­nan typ av re­gi­on, näm­li­gen da­len obe­ro­en­de av de ad­mi­nist­ra­ti­va grän­ser­na.

– Jag lå­ter da­len bli en re­gi­on. Då vin­ner man en sak som ris­ke­rar att mis­sas när man skri­ver om ett ad­mi­nist­ra­tivt geo­gra­fiskt om­rå­de. Och det är be­ty­del­sen av den eko-

”Vid den här ti­den bör­ja­de man od­la hav­re i dal­gång­en som ex­por­te­ra­des un­der någ­ra de­cen­ni­er”

no­miskt funk­tio­nel­la re­gi­on som en ådal är. Med ett an­tal ned­slag för­sö­ker jag bin­da ihop da­lens histo­ria ge­nom den här långa pe­ri­o­den, för­kla­rar Sven Lars­son.

HAN BÖR­JAR I Ära­mos­sen, syd­ost om Ul­ri­ce­hamn, som lig­ger i ett av Sve­ri­ges regn­ri­kas­te om­rå­den. Där­i­från rin­ner vatt­net först en sväng norrut in­nan det le­tar sig ned till Åsun­den och vi­da­re syd­väst mot Ätrans ut­lopp i Katte­gatt.

Ätrans dal­gång var i fle­ra hund­ra år en krigs­zon då Dan­mark och Sve­ri­ge un­der me­del­ti­den slogs om de sto­ra na­tur­till­gång­ar som fanns i om­rå­det. I form av sto­ra be­tes­mar­ker som gjor­de att man kun­de pro­du­ce­ra ani­ma­lis­ka pro­duk­ter som, skinn, smör, ost och talg. Först när Hal­land blev svenskt 1645 lug­na­de stri­dig­he­ter­na ner sig.

Kon­flik­ter har även upp­stått in­ternt när det gäl­ler nytt­jan­det av ån. Till ex­em­pel om lax­fis­ket, kraft­ver­ken och flott­ning­en.

ÅN VAR EN vik­tig trans­port­led och 1860-ta­let var en stor vänd­punkt för Fal­ken­bergs del. Ätran an­vän­des för flott­ning av tim­mer till ång­så­gen på Her­ting och en pap­pers­massa­fa­brik i Ätra­fors (som skild­ra­des i en bok av Jan Eric­son för någ­ra år se­dan).

– Man bygg­de en rik­tig hamn och kun­de ex­por­te­ra in­te ba­ra tim­mer. Vid den här ti­den bör­ja­de man od­la hav­re i dal­gång­en som ex­por­te­ra­des un­der någ­ra de­cen­ni­er. För det­ta bygg­des tio ma­ga­sin och tre av dem finns kvar; Gustaf Bratt, Fal­ken­bergs mu­se­um och ett fler­bo­stads­hus.

Tex­til­pro­duk­tio­nen i söd­ra Väs­ter­göt­land, gård­fa­ri­han­del, små­ska­lig han­del ut­med Ätran tas ock­så upp. Sven Lars­son har även tit­tat på hur det ser ut i Ätra­da­len i dag.

– Vi har en an­nan struk­tur nu. Vad som är nytt för vår tid är att nu be­ty­der ju fak­tiskt de nord-, syd­li­ga vägar­na tvärs ige­nom Ätra­da­len mer än vägar­na ge­nom da­len.

Boken släpps of­fi­ci­ellt i mor­gon när det är mark­nad på Larsa­går­den i Ves­sige­bro. Då finns Sven Lars­son på plats för sig­ne­ring.

SVEN LARS­SON för­fat­ta­re

NA­TUR­LIG GRÄNS. Sven Lars­son vid Ätrans ned­re lopp. I en ny bok gör han ned­slag

Bild: JONATAN BYLARS

i Ätra­da­lens histo­ria he­la vägen från moss­mar­ker i Väs­ter­göt­land till ut­lop­pet i Katte­gatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.