Tand­läkar­be­sök kan lig­ga bakom blod­spå­ret

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ag­nes.kagstrom@hn.se

Häkt­nings­ti­den för­längs för de tre häk­ta­de i Älv­se­reds­fal­let. En av män­nen kri­ti­se­rar nu po­li­sen för att ut­red­ning­en går för lång­samt och in­te ut­re­der upp­gif­ter som styr­ker att han är oskyl­dig.

Un­der tors­da­gen be­slu­ta­de tings­rät­ten om en yt­ter­li­ga­re för­läng­ning på häkt­ning­en av de tre män som är på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta för män­ni­sko­rov. Be­slu­tet är in­te ovän­tat, en­ligt ad­vo­kat Lennart Jo­hans­son som fö­re­trä­der en av de miss­tänk­ta. Men hans kli­ent är kri­tisk till hur lång­samt ut­red­ning­en går.

”Tand­läkar­be­sö­ket är en del i en frå­ga som är in­tres­sant för po­li­sen” LENNART JO­HANS­SON ad­vo­kat

Det hand­lar bland an­nat om det blod­spår som hit­ta­des i man­nens lä­gen­het och skic­kats på analys. Man­nen har upp­gi­vit i för­hör att blo­det är hans eget. Han ska ha dra­git ut en tand in­nan gri­pan­det, och se­dan blött en del. Ad­vo­kat Lennart Jo­hans­son kri­ti­se­rar nu å sin kli­ents väg­nar att det ta­git 14 da­gar in­nan po­li­sen bör­jat in­tres­se­ra sig för att kol­la upp upp­gif­ten om tand­läkar­be­sö­ket.

– Tand­läkar­be­sö­ket är en del i en frå­ga som är in­tres­sant för po­li­sen. Är det en vä­sent­lig upp­gift är det vik­tigt att man tar tag i det och då kan man tyc­ka att det in­te är till­räck­lig skynd­sam­het, sä­ger Lennart Jo­hans­son.

HANS KLI­ENT UPP­LE­VER även att po­li­sen in­te är in­tres­se­ra­de av andra upp­gif­ter som ty­der på att han är oskyl­dig.

– Han har upp­gif­ter som han tyc­ker ty­der på att per­so­nen för­svun­nit fri­vil­ligt, sä­ger Lennart Jo­hans­son.

Åkla­ga­re Mats Säll­ström skri­ver i häkt­nings­fram­stäl­lan att det finns be­hov av att hål­la fler för­hör. Po­li­sen vill även ge­nom­fö­ra fler plats­un­der­sök­ning­ar, hundsök och vän­tar på svar från tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar.

AG­NES KÅGSTRÖM

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

OMHÄKTNING. Ad­vo­kat Lennart Jo­hans­son fö­re­trä­der en av män­nen som tyc­ker att ut­red­ning­en går för sak­ta fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.