Fak­ta:

Ätrans dal­gång

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fy­ra kom­mu­ner täc­ker i dag stör­re de­len av Ätrans dal­gång. För­u­tom Fal­ken­berg är det Sven­ljunga, Tra­ne­mo och Ul­ri­ce­hamn. Skogs­bäl­tet i Ätra­da­lens mel­lers­ta del bil­da­de i fle­ra hund­ra år en riks­gräns mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark. I dag ut­gör det gräns mel­lan land­ska­pen Väs­ter­göt­land och Hal­land, samt re­gi­o­ner­na Väst­ra Gö­ta­land och Hal­land. * Vat­ten­dra­get har i sig självt va­rit en na­tur­lig gräns, sär­skilt i dess ned­re del där den stri­da ström­men länge var ett även­tyr att ta sig över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.