He­la Slöinge del­tar när byn fix­ar fest

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Ett in­brott är an­led­ning­en till att Slöinge rus­tar för fest i hel­gen. En hel­dag för he­la fa­mil­jen med pon­ny­rid­ning, frå­ge­sport, tips­pro­me­nad, upp­trä­dan­de av The Pool­stars, med me­ra.

”Slöinge le­ver!” he­ter eve­ne­mang­et som hålls på lör­dag med ut­gångs­punkt från Matöp­pet där ett stort tält ska sät­tas upp. Anna Jageteg i af­fä­ren är ock­så den som hål­ler i trå­dar­na för till­ställ­ning­en som va­rar från lunch­tid och långt in på kväl­len.

– Men det är in­te jag som dra­git igång det he­la. Lef­fe ”Rock­prin­sen” Carls­son fick idén då de sam­la­de in peng­ar till oss när vi ha­de se­nas­te in­brot­tet. När det verk­li­gen gäl­ler hål­ler byn sam­man och han tyck­te att vi skul­le gö­ra nå­got ro­ligt av det. Då blev jag till­frå­gad och vi drog igång det­ta.

– EN MAS­SA fö­re­tag och för­e­ning­ar gör oli­ka ar­range­mang och har öp­pet hus. Ber­te mu­se­um har re­du­ce­rat pris, det blir fi­ka, mat­för­sälj­ning, tips­pro­me­nad, en cy­kel­run­da och myc­ket an­nat. Sci­ence sa­fari­bus­sen skul­le egent­li­gen va­rit i Åsa i hel­gen men det blev in­ställt och då frå­ga­de de om de fick kom­ma hit i stäl­let, be­rät­tar Anna Jageteg.

MOPEDER OCH TRAKTORER från förr och nu vi­sas upp. Det blir ock­så un­der­håll­ning av ar­tis­ter med an­knyt­ning till Slöinge. The Pool­stars star­ta­des på 60-ta­let och spe­la­de en hel del i trak­ter­na run­tom­kring. De la­de av ef­ter tio år men har spe­lat li­te från och till se­dan dess.

KÅLLE GUNNARSSONS PIPPI Långstrump-en­semb­le med­ver­kar ock­så, lik­som Jim­mie Egen­wall & Co, He­len An­ders­son, Sve­ri­ges Rock­prins, en barn­kör, med fle­ra.

– På lör­dag får vi se var vi lan­dar. Det ska bli ro­ligt, sä­ger Anna Jageteg.

”En mas­sa fö­re­tag och för­e­ning­ar gör oli­ka ar­range­mang och har öp­pet hus. Ber­te mu­se­um har re­du­ce­rat pris, det blir fi­ka, mat­för­sälj­ning, tips­pro­me­nad, en cy­kel­run­da och myc­ket an­nat”

ANNA JAGETEG

Bild: JONATAN BYLARS

FESTPLATS. Syst­rar­na Anna Jageteg och Ka­ta­ri­na Wen­del dri­ver Matöp­pet och där är ut­gångs­punk­ten för lör­da­gens fest i Slöinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.