Po­pu­lär piz­ze­ria upp­ma­na­de gäs­ter att bo­ka av

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

En miss i bok­nings­le­det gav piz­zaent­re­pre­nö­rer­na på Lil­la Na­po­li en svet­tig tors­dag. Helt plöts­ligt var re­stau­rang­en över­bo­kad – med 300 gäs­ter för myc­ket.

”Jag rå­ka­de få li­te fe­e­ling i går när jag skul­le sva­ra i te­le­fon och ta in bok­ning­ar. Det­ta re­sul­te­ra­de i att jag tog in 300 bo­ka­de gäs­ter för myc­ket i mor­gon, tors­dag kväll”, skrev en av piz­ze­ri­ans grun­da­re, Ville Ilola, på Instagram. Han hop­pa­des på för­stå­el­se och upp­ma­na­de helt en­kelt gäs­ter att bo­ka av.

I so­ci­a­la me­di­er har man en tid kun­nat föl­ja fru­stra­tio­nen över för­sö­ket att skö­ta den po­pu­lä­ra piz­ze­ri­ans bok­ning­ar via mejl.

NÅ­GON KOM­MEN­TAR VILLE piz­ze­ri­an dock in­te läm­na till HN un­der tors­dags­för­mid­da­gens stres­si­ga tim­mar.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

”Jag rå­ka­de få li­te fe­e­ling i går när jag skul­le sva­ra i te­le­fon och ta in bok­ning­ar. Det­ta re­sul­te­ra­de i att jag tog in 300 bo­ka­de gäs­ter för myc­ket i mor­gon, tors­dag kväll”

VILLE ILOLA piz­ze­ri­ans grun­da­re

Bild: JONATAN BYLARS

PO­PU­LÄR. Lil­la Na­po­li i Fal­ken­berg blev un­der tors­da­gen över­bo­kad – med 300 gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.