Super­nyt­ti­ga och go­da att ros­ta i ugn

Hallands Nyheter - - Mat - MIA GAHNE mia.gahne@tt­spekt­ra.se

”Det finns ing­en an­led­ning att in­te ka­la­sa på rä­di­sor, sär­skilt in­te så här års”

Rä­di­sor är äk­ta som­mar­mat. Frä­scha, lät­ta och kris­pi­ga. Dessutom är de propp­ful­la med vi­ta­mi­ner och andra nyt­tig­he­ter. Pas­sa på att fros­sa i rä­dis­ro­sa.

De är in­te ba­ra vack­ra att se på och go­da att knap­ra på – de är dessutom super­nyt­ti­ga. Rä­di­sor har näm­li­gen en re­nan­de ef­fekt på krop­pen och ren­sar allt­i­från tar­mar till and­nings­vä­gar och nju­rar.

Det finns med andra ord inga an­led­ning­ar att in­te ka­la­sa på rä­di­sor, sär­skilt in­te så här års när de är nyupp­tag­na och ra­san­de go­da och frä­scha.

VIS­SA DYRKAR DEM

med salt, andra ski­var dem helst och läg­ger på mac­ka. Per­son­li­gen är jag väl­digt för­tjust i att slänga ned drös­vis med rä­di­sor i som­marsal­la­der. In­te minst för de­ras in­ne­bo­en­de läck­ra knap­rig­het, vil­ket är en av­gö­ran­de fak­tor i hur man lyc­kas med en per­fekt sal­lad. Li­te knas­ter sä­ger så myc­ket.

Men det är ab­so­lut värt att tes­ta att blan­che­ra el­ler ång­ko­ka dem li­te lätt för att upp­täc­ka rä­di­sans mångsidig­het. In­te ba­ra blir de vac­kert blek­ro­sa, de får ock­så en häf­tig och väl­digt an­norlun­da kon­si­stens och li­te mil­da­re smak jäm­fört med när de ser­ve­ras råa. De är ock­så otip­pat go­da att gril­la el­ler ros­ta i ug­nen.

RÄ­DI­SOR ÄR EN

för­äd­lad form av rät­ti­ka, den be­tyd­ligt stör­re och vi­ta rot­fruk­ten med lik­nan­de egen­ska­per. Vi svens­kar bör­ja­de in­te ka­la­sa på rä­di­sor för­rän på 1700-ta­let. Dess pepp­ri­ga smak kom­mer från sub­stan­sen se­naps­ol­ja. Det finns mas­sor av oli­ka ty­per. Från de vi­ta av­långa som kal­las istap­par, till run­da små rö­da el­ler ce­ri­se­ro­sa med vit topp. Och så här års är det guds­ke­lov hyf­sat lätt att hit­ta svens­ka rä­di­sor i bu­ti­ken.

De är enk­la att od­la själv, men bör skör­das of­ta och får in­te sak­na vat­ten, då ris­ke­rar de att bli trä­i­ga och allt­för skar­pa i sma­ken. De hål­ler sig nå­gon vec­ka i ky­len, men ju färs­ka­re desto go­da­re. Om rä­di­sor­na hun­nit bli tröt­ta och leds­na bru­kar de pigg­na till täm­li­gen om­gå­en­de om de får ba­da i is­kallt vat­ten. Tar man dessutom av blas­ten hål­ler de of­tast li­te läng­re.

DEN EN­DA RIS­KEN

med rä­di­sor är att man ris­ke­rar att tjuvä­ta he­la knip­pet re­dan in­nan man ens hun­nit bör­ja med ma­ten. För tar man en är det svårt att slu­ta. Som chips – fast snyg­ga­re och bra myc­ket nyt­ti­ga­re.

Bild: FREDRIK SANDBERG

FÖRVANDLAS. Det hän­der nå­got häf­tigt när man tilla­gar rä­di­sor. De får en läc­ker ro­sa färg och helt an­nan kon­si­stens. Smör­slung­a­de rä­di­sor med dill och ci­tron pas­sar ut­märkt till rökt fisk.

VARIANTER. Vis­sa dyrkar dem med salt, andra ski­var dem helst och läg­ger på mac­ka. Hur gör du?

EN­KELT. Mi­as fa­vo­rit­sal­lad som­mar­tid: Rä­di­sor, gur­ka och bur­ra­ta el­ler moz­za­rel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.