Ann Lin­de: Jag fick in­for­ma­tio­nen 2015

Yge­mans för­re stats­sek­re­te­ra­re lyss­na­de in­te på Sä­po

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ann Lin­de (S) var Anders Yge­mans stats­sek­re­te­ra­re 2015. Hon var bland de förs­ta i re­ge­ring­en som in­for­me­ra­des av Sä­po om skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen.

Men upp­hand­ling­en stop­pa­des in­te – trots Sä­pos re­kom­men­da­tion.

– In­for­ma­tio­nen då var in­te i när­he­ten av allt det som kom fram sen, sä­ger Ann Lin­de till TT.

Nu­va­ran­de EU- och han­dels­mi­nis­tern Ann Lin­de är en av nyc­kel­per­so­ner­na i hur in­for­ma­tio­nen vand­ra­de ge­nom re­ge­ring­en ef­ter It-skan­da­len på Trans­por­sty­rel­sen.

Myn­dig­he­ten la­de ut drif­ten med hem­li­ga per­son­upp­gif­ter på IBM, vil­ket sköt­tes av ic­ke sä­ker­hets­klas­sad per­so­nal i Ös­teu­ro­pa, i de­cem­ber 2015.

Men tre må­na­der in­nan dess, i sep­tem­ber, fick Ann Lin­de, som då var stats­sek­re­te­ra­re för in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man, in­for­ma­tion från Sä­po om upp­hand­ling­ens ris­ker. Hon sä­ger att Sä­po var ”myc­ket oro­li­ga” och skul­le in­le­da en till­syn. Vid till­fäl­let viss­te man ock­så om att Trans­por­sty­rel­sens ge­ne­ral­di­rek­tör, Maria Ågren, be­slu­tat att gö­ra av­steg från la­gen. Fle­ra med­ar­be­ta­re på myn­dig­he­ten ha­de re­a­ge­rat i pro­test, och även in­tern­re­vi­sorn på Trans­por­sty­rel­sen ha­de var­nat myn­dig­he­tens sty­rel­se om upp­hand­ling­en.

– Men den in­for­ma­tio­nen då var in­te i när­he­ten av allt det som kom fram sen. Ut­an det som jag fick in­for­ma­tion om var att Sä­po fått in­di­ka­tio­ner på att vis­sa upp­gif­ter ur kör­korts­re­gist­ret kun­de ham­na i orät­ta hän­der för att Trans­port­sty­rel­sen skul­le gö­ra en outsour­cing, sä­ger Ann Lin­de till TT.

Hon sä­ger att hon själv blev oro­lig och höll sig in­for­me­rad. Hon be­kräf­tar att hon ock­så fick re­da på att Sä­po gick ut och re­kom­men­de­ra­de ett ome­del­bart stopp för outsour­cing­en. Trots det­ta stop­pa­des ing­et.

Ann Lin­de sä­ger att allt fick fort­gå ef­tersom Trans­port­sty­rel­sen god­kän­de upp­hand­ling­en.

– Sva­ret var att de fort­sat­te och det var en av an­led­ning­ar­na som led­de till för­un­der­sök­ning.

Lin­de sä­ger att hon i sin tur lät tjäns­te­män in­for­me­ra nä­rings­de­par­te­men­tet un­der hösten 2015 och för­svars­de­par­te­men­tet i bör­jan av 2016. Men hon vill in­te be­rät­ta vil­ka som fick in­for­ma­tio­nen med hän­vis­ning till att de är sä­ker­hets­klas­sa­de.

– Yge­man fick ve­ta det här i bör­jan av 2016 som han upp­gett. Han har gett en kor­rekt upp­gift. Bå­de det som han och stats­mi­nis­tern har upp­gett om när de fick ve­ta är kor­rekt, sä­ger Ann Lin­de.

Hon me­nar att det dröj­de fy­ra må­na­der att in­for­me­ra Yge­man ef­tersom man re­dan vid­tog nöd­vän­di­ga åt­gär­der, och det var i ja­nu­a­ri 2016 som en för­un­der­sök­ning in­led­des. Vad är din för­kla­ring till att det dröj­de så länge in­nan Anna Jo­hans­son och Löfven in­for­me­ra­des?

– De in­for­me­ra­des när man tyck­te att det var lämp­ligt att gö­ra det. När det gäl­ler nä­rings­de­par­te­men­tet kan jag in­te sä­ga någon­ting. Där vet man att det har va­rit pro­blem med in­for­ma­tio­nen och det är upp till dem att för­sö­ka gö­ra det bätt­re nu med en ny in­fra­struk­tur­mi­nis­ter.

Stra­te­gin från re­ge­rings­håll nu är att hän­vi­sa till den kom­man­de Ku-ut­red­ning­en, vil­ket Lin­de ock­så gör.

I ett mejl till TT skri­ver stats­mi­nis­ter Stefan Löfven att gransk­ning­ar­na som till­satts ska ”be­dri­vas skynd­samt”. Först när ge­nom­lys­ning­en är klar kom­mer re­ge­ring­en att ”re­do­gö­ra för den och vil­ka åt­gär­der som be­hö­ver vid­tas”, he­ter det i mej­let.

Den nye in­fra­struk­tur­mi­nis­tern To­mas Ene­roth (S) har nu an­sva­ret att re­da upp här­van.

– Jag är an­ge­lä­gen om att gå till bot­ten med det här, sa­de han ti­di­ga­re un­der da­gen.

Mo­de­ra­ter­nas för­svars­po­li­tis­ka ta­les­per­son Hans Wall­mark tyc­ker in­te att det räc­ker med att re­ge­ring­en till­sät­ter en ut­re­da­re och hän­vi­sar till KU:S kom­man­de ut­red­ning.

– Det kan in­te för­ta re­ge­ring­ens an­svar att för­kla­ra hur man har han­te­rat det här ha­ve­ri­et. Man bör läg­ga kor­ten på bor­det och be­sva­ra frå­gor kring det po­li­tis­ka an­svars­ta­gan­det, sä­ger han till TT.

Han no­te­rar ock­så att det är först nu, ef­ter att me­di­er­na av­slö­jat he­la skan­da­len, som re­ge­ring­en age­rar. Owe Nilsson/tt Niklas Svahn/tt

Den in­for­ma­tio­nen då var in­te i när­he­ten av allt det som kom fram sen. ■■ANN LIN­DE, EU­ och han­dels­mi­nis­ter och då­va­ran­de stats­sek­re­ta­re åt Anders Yge­man.

FOTO: STINA STJERNKVIST/TT/ARKIV

Ann Lin­de (S) un­der re­ge­ring­ens som­mar­fi­ka ti­di­ga­re i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.