Gustafs­sons med­fånge släppt: Änt­li­gen!

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Syd­af­ri­ka­nen Step­hen Mcgo­wan – som sut­tit till­fång­a­ta­gen med svens­ke Johan Gustafsson – har släppts fri ef­ter näs­tan sex år.

”He­la fa­mil­jen Gustafsson är så oer­hört fan­tas­tiskt glad för fa­mil­jen Mcgo­wans skull! Änt­li­gen!”, skri­ver Johan Gustafs­sons sys­ter Victo­ria i ett sms till TT.

Step­hen Mcgo­wan har släppts av al-qai­da i Ma­li och är till­ba­ka i sitt hem- land, med­de­la­de Syd­af­ri­kas ut­ri­kesmi­nis­ter Mai­te Nko­a­na-mash­a­ba­ne.

Han har åter­före­nats med sin fa­milj och hans fru Cat­he­ri­ne be­skri­ver hur de­ras förs­ta mö­te var:

– Han tit­ta­de på mig och sa­de ”vad långt hår du har fått”. Jag sa­de ”men ditt hår är läng­re än mitt nu”, sä­ger hon en­ligt ny­hets­by­rån AP.

Pap­pan Mal­colm Mcgo­wan blev över­ras­kad när Step­hen åter­vän­de.

– När jag gav ho­nom en kram märk­te jag att han var li­ka stark och väl­må­en­de som för­ut, så han har up­pen­bar­li­gen bli­vit bra be­hand­lad, sä­ger han en­ligt AFP.

Step­hen Mcgo­wan ge­nom­går läkar­kon­trol­ler, men ska in­te ha någ­ra all­var­li­ga ska­dor. Ing­en lö­se­sum­ma har be­ta­lats för att få ho­nom fri, en­ligt ut­ri­kesmi­nis­tern.

Mi­nis­tern för stats­sä­ker­het, Da­vid Mahlo­bo, ut­veck­lar re­so­ne­mang­et.

–Vi lyc­ka­des få ho­nom fri­släppt för­ut­sätt­nings­löst. Tack va­re vårt en­ga­ge­mang, och med stöd från Afri­kans­ka uni­o­nen, så är Step­hen hem­ma igen. Re­la­tio­nen mel­lan de bå­da län­der­nas pre­si­den­ter har va­rit väl­digt vik­tig, sä­ger han.

Ut­ri­kesmi­nis­tern häl­sar Step­hen Mcgo­wan varmt väl­kom­men hem.

– Vi öns­kar ho­nom all lyc­ka i sitt liv som en fri man. Men det är sorg­ligt att hans kä­ra mor dog i maj 2017 och ald­rig fick se sin son kom­ma hem, sä­ger Mai­te Nko­a­na-mash­a­ba­ne en­ligt Reu­ters.

Mar­tin Han­berg/tt

FOTO: AP/ARKIV

Step­hen Mcgo­wan har släppts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.