”Jag är glad över Trump”

Bön­der­na stöt­tar pre­si­den­ten – trots mjölk­brå­ket: Han är pre­cis vad vi be­hö­ver

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Lant­bru­ka­re i ”USA:S mjölkland” Wiscon­sin har fått en mer osä­ker till­va­ro se­dan Do­nald Trump skärp­te han­dels­re­to­ri­ken gente­mot gran­nen Ka­na­da. Men för­tro­en­det för pre­si­den­ten är stort bland bön­der TT träf­fat.

Mor­gon­so­lens strå­lar fal­ler snett över brö­der­na Lo­is gård i Bur­ling­ton i öst­ra Wiscon­sin. Kloc­kan är snart sju och mjölk­ning­en av de 80 kor­na är i full gång. Andrew ”Butch” Lo­is klap­par om de unga kal­var­na sam­ti­digt som han fun­de­rar över mor­gon­ny­he­ter­na han just hört.

– Jag är glad över pre­si­dent Trump, han är pre­cis vad vi be­hö­ver. Han vå­gar sä­ga ifrån till Nord­ko­rea, sä­ger Lo­is.

Men be­röm­met är in­te helt ut­an re­ser­va­tion. Andrew Lo­is vill in­te att pre­si­den­tens buff­li­ga stil ska för­stö­ra af­färs­möj­lig­he­ter­na ut­om­lands för ame­ri­kans­ka bo­lag och pro­duk­ter. Det gäl­ler sär­skilt hans bransch.

– Vi mås­te kom­ma över­ens med andra län­der, sä­ger Lo­is och får med­håll av fle­ra yng­re mjölk­bön­der som ock­så hål­ler till i la­du­går­den.

Frå­gan är vik­tig i de­ras del­stat, som grän­sar till Ka­na­da. Ti­di­ga­re i vå­ras rap­por­te­ra­des om kris för vis­sa mjölk­går­dar här ef­tersom en stor ka­na­den­sisk an­lägg­ning avi­se­rat att den skul­le slu­ta kö­pa de­ras pro­duk­ter. Ka­na­das mjölk­sek­tor skyd­das se­dan ti­di­ga­re av im­port­tul­lar men re­ge­ring­en i Ot­ta­wa ha­de då be­slu­tat att ut­vid­ga tul­lar­na, så att de bland an­nat skul­le om­fat­ta Wiscon­sin­bön­der­nas pro­dukt som an­vänds för viss ost­pro­duk­tion.

– Den si­tu­a­tio­nen lös­te sig, vår gu­ver­nör (Scott Wal­ker) hjälp­te till och ame­ri­kans­ka kun­der hit­ta­des till mjöl­ken. Men vi vill så klart slip­pa så­da­na pro­blem i fram­ti­den, sä­ger Lo­is.

Han­dels­re­to­ri­ken mel­lan Washing­ton DC och Ot­ta­wa har va­rit gif­tig un­der sto­ra de­lar av Do­nald Trumps tid som pre­si­dent. I sam­band med mjölk­kon­flik­ten kal­la­de Trump den ka­na­den­sis­ka me­je­ri­nä­ring­en för ”myc­ket orätt­vis” och län­der­na har även brå­kat om tim­mer­ta­rif­fer.

Länge var det ock­så oklart vad pre­si­dent Trump egent­li­gen ville med fri­han­dels­av­ta­let Naf­ta, som re­gle­rar han­del mel­lan USA, Ka­na­da och Mex­i­ko. Un­der val­rö­rel- sen kal­la­de han det för ”en ka­ta­strof” och ho­ta­de att sä­ga upp det. Men i maj med­de­la­des att av­ta­let ska om­för­hand­las.

Andrew Lo­is, som även od­lar grö­dor och fö­der upp biff­kor, sä­ger att fri­han­del och ex­port är vik­tigt. Men han oro­ar sig ock­så för att me­del­ål­dern bland mjölk­bön­der är hög, att skat­ter­na in­te går ner och att pri­set på majs har sjun­kit kraf­tigt. Han äls­kar sin hem­ort, un­der­stry­ker han, men det är svårt att få unga att stan­na i om­rå­det ef­tersom så få fö­re­tag – och där­med jobb – finns kvar.

– Jag tyc­ker att Do­nald Trump har rätt, fö­re­tag som flyt­tar från USA ska straf­fas. Bå­de Trump och hans sö­ner är smar­ta. Jag skul­le vil­ja sit­ta ner och snac­ka med dem om vart lan­det är på väg, vad vi läm­nar över till vå­ra barn, sä­ger han.

Har du all­tid va­rit re­pu­bli­kan?

– Nej, en gång i ti­den rös­ta­de jag på John F Ken­ne­dy, jag trod­de att han skul­le för­änd­ra värl­den. Och 2008 stöd­de jag Ba­rack Oba­ma, han är ju från Chi­ca­go och det är in­te så långt här­i­från. Men det gick in­te så bra för ho­nom.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

FOTO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Kolugn. Andrew ”Butch” Lo­is, lant­bru­ka­re med eg­na mjölk­kor, har stort för­tro­en­de för pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.