Ils­ken svan av­li­vad ef­ter at­tac­ker

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Hac­kat­tac­ker, dränk­nings­för­sök och näb­bi­ga när­man­den. Lis­tan på miss­dåd som sva­nen i nors­ka Os gjort sig skyl­dig till är lång. Den ag­gres­si­va få­geln, som gått un­der nam­net ”Hamn­che­fen”, har nu ta­gits av da­ga.

– Sva­nen av­li­va­des nat­ten till tors­dag. Det var vik­tigt för oss att in­te vän­ta till mor­go­nen för att und­vi­ka krång­el. På så vis var det ing­en som såg det, och dju­ret blev in­te stres­sat, sä­ger Øys­te­in Sval­heim, chef för ett kom­mu­nalt sam­ar­bets­or­gan i om­rå­det Bjør­ne­fjor­den.

”Hamn­che­fen” har un­der en läng­re tid ställt till trub­bel i hamn­bas­säng­en i Os, som lig­ger sö­der om Ber­gen. Måt­tet var rå­gat när sva­nen drog ned en flic­ka i för­sko­le­ål­dern un­der vat­ten­y­tan i slu­tet av ju­ni, och kom­mu­nen fat­ta­de be­slut om av­liv­ning.

In­nan be­slu­tet kun­de verk­stäl­las hann det ilsk­na fjä­der­fä­et gå till yt­ter­li­ga­re en at­tack, den här gång­en mot en sex­ton­å­rig flic­ka som tving­a­des över­ge sin båt och sim­ma i land se­dan sva­nen ta­git sig om­bord.

Kom­mu­nal­rå­det Ma­rie Bru­arøy har ta­git emot fle­ra mord­hot från lo­ka­la djur­vän­ner se­dan av­liv­nings­pla­ner­na blev kän­da, en­ligt NRK. ”Hamn­che­fen” gick dock ett still­samt öde till mö­tes, en­ligt Sval­heim.

–Han som­na­de in lugnt och frid­fullt. Han för­des bort och av­li­va­des med ett en­kelt slag i nac­ken. (TT-NTB) KILO

tung och när­ma­re en me­ter lång. Än­då är jät­tesköld­pad­dan på rym­men från en ja­pansk djur­park – för andra gång­en på mind­re än två vec­kor. Sköld­pad­dan, som är i 35­års­ål­dern, be­skrivs som ”tyst­lå­ten och mild”. Men hon kan rö­ra sig for­ta­re än vad nå­gon har kun­nat fö­re­stäl­la sig, sä­ger en ta­les­per­son för djur­par­ken. Bil­der från sä­ker­hetska­me­ror vi­sar hur sköld­pad­dan läm­nar par­ken via hu­vu­den­trén. (TT­AFP)

FOTO: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT/ARKIV

Sva­nen på bil­den har ing­et med at­tac­ker­na att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.