Skol­plikt från sex år fö­reslås

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. Skol­plik­ten ska gäl­la re­dan i för­sko­le­klass, en­ligt ett för­slag från re­ge­ring­en som läm­nats över till lagrå­det. Det väl­kom­nas av Lä­rar­för­bun­det – men in­te av Mo­de­ra­ter­na.

– För­sko­le­klas­sen ska in­te va­ra en iso­le­rad ö, ut­an vi vill ha det som en full­vär­dig del av låg­sta­di­et, sä­ger par­ti­ets ut­bild­nings­po­li­tis­ka ta­les­per­son, Ca­mil­la Wal­ters­son Grön­vall.

”För­sko­le­klas­sen ger en jäm­lik start i barns upp­täc­kan­de av språk, ma­te­ma­tik och andra kun­ska­per”, skri­ver ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.