“Jag läng­tar än­nu ef­ter be­kräf­tel­se”

JUBILAR: FRÅN SKÅDESPELARE TILL LEKTOR

Hallands Nyheter - - Livets Gång - EYAL SHARON KRAFFT/TT

I träd­går­den ut­an­för var­dags­rums­fönst­ret hos den pris­be­lön­te skå­de­spe­la­ren Simon Norrt­hon spring­er labra­doodeln Si­ri om­kring, en kors­ning mel­lan labra­dor och pu­del.

– Hon är min förs­ta hund, en stor kär­lek! Jag ville in­te le­va he­la li­vet ut­an att ha haft hund så vi skaf­fa­de hen­ne för två år se­dan. Det ska er­kän­nas att jag var li­te oro­lig in­nan för jag viss­te in­te vad en hund skul­le be­ty­da för li­vet. Men hon är så kär­leks­full och har till­fört fa­mil­jen så myc­ket. Hon är li­te som en brand­var­na­re, om nå­gon hö­jer rös­ten sä­ger hon ifrån och skäl­ler tills vi upp­för oss, sä­ger Simon Norrt­hon.

FÖR­U­TOM DEN­NA NYFÖRVÄRVADE er­fa­ren­het som hus­se har han en lång er­fa­ren­het av så­väl film som tv-pro­duk­tio­ner och te­a­ter. Un­der åren har han sam­ar­be­tat myc­ket med re­gis­sö­ren Su­zan­ne Os­ten, in­te minst på Unga Kla­ra i Stock­holm.

– Vi sam­ar­be­tar rik­tigt bra, bätt­re och bätt­re ju mer vi har lärt kän­na varand­ra. Vi li­tar på varand­ra och det är oer­hört vär­de­fullt. En bra re­gis­sör har för­må­gan att få en skådespelare att kän­na sig trygg och vå­ga sträc­ka sig ut­an­för sin be­kväm­lig­hets­zon.

HAN HAR SJÄLV re­gis­se­rat någ­ra gång­er och tyck­te att det var kul – men ock­så väl­digt en­samt.

– Jag har för­stått att jag är bätt­re som skådespelare.

För sju år se­dan prö­va­de han ett nytt spår, han blev pre­fekt vid Stock­holms dra­ma­tis­ka hög­sko­la och lektor i skå­de­spe­le­ri.

– Det var verk­li­gen ett steg. Ef­ter 20 år i pro­duk­tion var jag su­gen på le­dar­skap, un­der­vis­ning och re­flek­tion. Jag ville lä­ra mig nå­got nytt. Men jag äls­kar fort­fa­ran­de att spe­la, det är där som jag har mitt hjär­ta! Jag mås­te spe­la då och då för att bli till­freds­ställd.

Bland driv­kraf­ter­na finns strä­van ef­ter per­son­lig ut­veck­ling och för­djup­ning. Skå­de­spe­le­ri­et är en flykt från var­da­gen, men ock­så en för­höj­ning av den – en in­ten­siv när­va­ro­käns­la – flow. Det är det­ta “gift” som myc­ket ska­pan­de hand­lar om, fram­hål­ler han.

– När ti­den stan­nar upp.

FÖRVISSO NÄRDE SIMON som barn även andra dröm­mar un­der upp­väx­ten i sin sex­höv­da­de fa­milj i Tä­by norr om Stock­holm, han må­la­de en del och fan­ti­se­ra­de om att bli konst­när. Lik­väl var skå­de­spe­le­ri den sto­ra dröm­men och den blev verk­lig­het då 22–åri­ge Simon kom in på Te­a­ter­hög­sko­lan i Stock­holm.

Un­der åren som gått har Simon Norrt­hon för­bli­vit sam­ma per­son.

– Jag har in­te för­änd­rats myc­ket, ba­ra hit­tat och ut­veck­lat stra­te­gi­er för att döl­ja och kom­pen­se­ra för mi­na bris­ter, som be­svi­kel­se, in­kom­pe­tens, hung­er och al­la andra drif­ter som ford­ra­de di­rekt sti­mu­li när jag var barn. Jag har ar­be­tat myc­ket med att ut­veck­la mitt tå­la­mod men jag läng­tar fort­fa­ran­de ef­ter be­kräf­tel­se och att va­ra till­sam­mans med kom­pi­sar.

Skå­de­spe­la­ren Simon Norrt­hon byt­te ba­na till lektor. Men drif­ten och kär­le­ken till skå­de­spe­le­ri­et är alltjämt star­ka. Ju läng­re han har spe­lat desto mer in­tro­vert har han bli­vit.

"När jag spe­lar är jag väl­digt fy­sisk och ex­tro­vert, där­av be­ho­vet att dra mig till­ba­ka och va­ra med mig själv. Det trivs jag med"

SIMON NORRT­HON

I ETT AVSEENDE kan han dock skön­ja en för­änd­ring.

– I grun­den är jag gans­ka so­ci­al och jag trivs i sto­ra säll­skap, men jag har bli­vit mer in­tro­vert med åren. När jag spe­lar är jag väl­digt fy­sisk och ex­tro­vert, där­av be­ho­vet att dra mig till­ba­ka och va­ra med mig själv. Det trivs jag med.

Men in­nan han drar sig till­ba­ka bju­der Simon Norrt­hon på än­nu en in­sikts­full själv­be­trak­tel­se.

– Jag tror mig va­ra en snäll och tål­mo­dig per­son, men i re­a­li­te­ten jag är nog mer krä­van­de och otå­lig.

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

BYT­TE BA­NA. Skå­de­spe­la­ren Simon Norrt­hon har en lång er­fa­ren­het in­om sitt ge­bit, på scen och i tv-ru­tan. Nu­me­ra är han ock­så pre­fekt vid Stock­holms dra­ma­tis­ka hög­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.