Li­te om: Simon Norrt­hon

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 50 år den 4 au­gusti. * Gör: Skådespelare, pre­fekt och lektor vid Stock­holms dra­ma­tis­ka hög­sko­la. * Fa­milj: Gift med skå­de­spe­la­ren Syl­via Rau­an, bar­nen Six­ten, 20 år, och Stel­la, 17 år. * Bor: I Ty­resö. * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: “Jag slits mel­lan min ex­tro­ver­ta si­da som vill ha en fest och min in­tro­ver­ta som tve­kar. Men till slut blir det sä­kert un­der­bart!” * Om att fyl­la 50 år: “Jag trivs med att va­ra i den här ål­dern. Ing­en kris än, men den kans­ke kom­mer. Jag är be­redd!” * Fa­vo­ri­trätt: “Ragg­munk med fläsk och ling­on­sylt! En här­lig kom­bi­na­tion av fett, salt och sötsurt.” * Me­ning­en med li­vet: “Att få till det.” * Sve­ri­ges störs­ta sam­hälls­pro­blem: “Vi har klass- och na­tions­grän­ser allt­för djupt in­ris­ta­de i oss. Jag öns­kar att vi kun­de när­ma oss varand­ra med stör­re ny­fi­ken­het.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.