4 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Det hände då För 10 år se­dan, 2007, sköt NASA upp rymd­far­kos­ten Pho­e­nix från Cape Ca­na­ve­ral i Flo­ri­da. Må­let var pla­ne­ten Mars, och där mjuk­lan­da­de rymd­son­den i maj året där­på. Syf­tet var bland an­nat att un­der­sö­ka fö­re­koms­ten av vat­ten samt kli­mat­för­änd­ring­ar i pla­ne­tens histo­ria.

För 20 år se­dan, 1997, av­led värl­dens älds­ta män­ni­ska, fran­sys­kan Je­an­ne Cal­ment, 122 år och 164 da­gar gam­mal. Det är fort­fa­ran­de den längs­ta be­kräf­ta­de livs­läng­den i världs­hi­sto­ri­en. I dag är värl­dens be­kräf­tat älds­ta män­ni­ska Vi­o­let Brown som är född i mars år 1900 och bor på Ja­mai­ca till­sam­mans med sin 95-åri­ge son.

1975, föd­des skå­de­spe­lers­kan Re­bec­ka Hem­se. Hon hop­pa­de av te­a­ter­lin­jen vid Söd­ra La­tins gym­na­si­um för att spe­la te­a­ter på Ga­le­a­sen och på Mal­mö Dra­ma­tis­ka Te­a­ter och med­ver­ka i ung­doms­fil­men ”Sö­kar­na” (1993). Hon blev se­na­re an­ställd på Dra­ma­ten men har fort­satt gö­ra myc­ket film och tv pa­ral­lellt, bland an­nat ”Beck”-fil­mer­na (som Mar­tin Becks dot­ter), ”De­tal­jer” (2003) och ”Frö­ken Fri­mans krig” (2016).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.