BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag fi­ras den ro­sa vit­lö­kens dag i den syd­frans­ka sta­den Lautrec. Vit­lö­ken fi­ras även på andra plat­ser i värl­den un­der oli­ka da­gar på året. I Lautrec upp­märk­sam­mas den ro­sa va­ri­an­ten, som är nå­got sö­ta­re än den van­li­ga vi­ta, men som in­te har li­ka lång håll­bar­het. Det ser­ve­ras vit­löks­sop­pa och täv­las i att på tid gö­ra den längs­ta vit­löks­flä­tan - re­kor­det lig­ger för när­va­ran­de på 21 me­ter.

63

... års fäng­el­se blev domen mot Art­hur Bre­mer, för mord­för­sök på Ala­ba­mas gu­ver­nör Ge­or­ge Wal­la­ce för 45 år se­dan, 1972. Wal­la­ce var då ut­sedd till De­mo­kra­ter­nas pre­si­dent­kan­di­dat; skot­ten gjor­de ho­nom halv­kropps­för­la­mad för res­ten av li­vet. Bre­mers straff sänk­tes till 53 år ef­ter över­kla­gan­de. Han släpp­tes ur fäng­el­set 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.