”Öis är jät­tefa­vo­rit”

Mat­ti­as Lindström för­sök­te få To­bi­as Hysén till Övre­vi IP. Nu kom­mer Johan El­man­der i stäl­let – som mot­stån­da­re. – Öis är jät­tefa­vo­rit, men det ska spe­las om det ock­så, sä­ger Tvåå­kers trä­na­re.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mat­ti­as Nilsson 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nilsson@hn.se

Det är nu Svens­ka cu­pen bör­jar på rik­tigt. Den sista om­gång­en in­nan grupp­spe­let är ock­så då som la­gen i Su­pe­ret­tan och All­svens­kan ger sig in i tur­ne­ring­en.

Fal­ken­bergs FF får be­ge sig upp till Bohuslän för mö­te med fö­re det­ta all­svens­ka la­get IK Od­de­vold som nu­mer hål­ler till di­vi­sion 1. Var­bergs Bo­is får åka till Skå­ne för att mö­ta Tvåå­kers se­ri­e­kon­kur­ren­ter Hit­tarp. Tvåå­ker själ­va, som kva­lat sig fram till den här om­gång­en ställs mot klas­sis­ka Ör­gryte IS.

– HELT OKEJ. Visst ha­de jag fö­re­dra­git Gö­te­borg, Mal­mö el­ler Var­bergs Bo­is, men som det föll än­då är vi nöj­da. Det är en re­a­lis­tisk match, och vi ska kun­na gå vi­da­re. Öis är ett bätt­re lag, spe­lar hög­re upp och har full­blods­proffs, men sports­lig ska vi ha en chans. Så den lottningen tar jag, sä­ger Mat­ti­as Lindström.

Ti­di­ga­re un­der sä­song­en häv­da­de Mat­ti­as Lindström att han ville vär­va To­bi­as Hy­sen till Tvåå­ker och Övre­vi. Nu får la­get i stäl­let be­sök av för­re lands­lags­stjär­nan Johan El­man­der.

– Vi får se om Johan vill spe­la med oss i grupp­spe­let då näs­ta år, sä­ger Mat­ti­as Lindström och fort­sät­ter mer all­var­ligt:

– När Johan slu­tar spe­la för Öis, då tror jag han slu­tar. Det blir sista klub­ben han spe­lar för, så där är jag in­te och fis­kar. Ha­de du hell­re mött din för­ra klubb HIF?

– Det ha­de så klart va­rit trev­ligt. Fram­för allt för Tvåå­kers del, att det är ett lag som drar. Men vi i la­get vill ju gå vi­da­re, då är lottningen helt okej.

Hur sat­sar ni på Svens­ka cu­pen?

– Vi har sä­kert fy­ra mat­cher i se­ri­en in­nan dess, så vi får se när det är dags. Men oav­sett om de ro­te­rar i sitt lag och vi kom­mer med vårt bäs­ta lag så kom­mer pres­sen all­tid va­ra på dem. Jag har själv spe­lat så­da­na mat­cher och det är in­te all­tid lätt att han­te­ra.

MATCHERNA KOM­MER SPE­LAS 23:e och 24:e au­gusti. Tvåå­ker spe­lar hem­ma på Övre­vi me­dan Var­bergs Bo­is och Fal­ken­bergs FF spe­lar på bor­ta­plan.

”Öis är ett bätt­re lag, spe­lar hög­re upp och har full­blods­proffs, men sports­lig ska vi ha en chans. Så den lottningen tar jag.”

MAT­TI­AS LINDSTRÖM trä­na­re Tvåå­kers IF

Bild: NICK­LAS ELMRIN/BILDBYRÅN

STJÄRNSTATUS. För­re lands­lags­spe­la­ren Johan El­man­der kan dy­ka upp på Övre­vi i slu­tet av må­na­den.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

SPORTS­LIG CHANS. Trä­na­ren Mat­ti­as Lindström tror att hans Tvåå­kers IF kan rub­ba Ör­gryte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.