Blå­vitt-lå­net ska lyf­ta Bo­is

Var­bergs Bo­is FC lå­nar in kraft på mitt­fäl­tet i form av Blå­vitts Law­son Sa­bah. – Det är en ag­gres­siv mitt­fäl­ta­re. Den fy­si­ken han har är i topp­klass i su­pe­ret­tan, sä­ger sport­che­fen Jör­gen Wå­le­mark.

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Bo­is har den se­nas­te ti­den vär­vat Isac Skoog från Blå­vitt och lå­nat in Gustav Berg­gren från Häc­ken samt Ja­kob Olsson från Ljungski­le. Un­der tors­da­gen blev en fjär­de för­stärk­ning klar för klub­ben. Man ploc­kar in Law­son Sa­bah, 20, från IFK Gö­te­borg på lån sä­song­en ut. Och han är ef­ter­läng­tad! – Vi har haft ho­nom i tan­kar­na he­la året, ja fak­tiskt re­dan in­nan sä­song­en, och sett om det fun­nits möj­lig­het att ploc­ka hit ho­nom,

SA­BAH KOM TILL IFK Gö­te­borg 2015 från In­ter Al­li­es i Gha­na. Det har bli­vit 30 a-lags­mat­cher på två sä­song­er. Fast i år har det ba­ra bli­vit två in­hopp.

– Men han har spe­lat i U21-la­get he­la ti­den. Man får väl se vad IFK har på cen­tra­la mitt­fäl­tet ock­så. Han är duk­tig, lik­som sin kom­pis (Prosper Ka­sim) som gjort det bra i Norr­by. Får han ba­ra lä­ra kän­na grab­bar­na och vårt spel i Bo­is kom­mer det bli bra.

I Sa­bah får Bo­is en all­si­dig spe­la­re.

– HAN KAN HAN­TE­RA bå­da rol­ler­na, som ba­lans­spe­la­re och på kan­ten, men ock­så va­ra mer lö­pan­de nä­ra for­ward. Han kla­rar de fles­ta rol­ler man kan ha på ett mitt­fält, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

Det är en med­ve­ten stra­te­gi av Bo­is.

– Vi har in­te så stor trupp så vi mås­te ha spe­la­re som kla­rar oli­ka po­si­tio­ner för att vi ska hål­la he­la hösten, och där tror jag Sa­bah kom­mer hjäl­pa oss yt­ter­li­ga­re. Han kom­mer in med full fart.

PÅ LÖR­DAG TAR Bo­is emot Ös­ter hem­ma på Påsk­bergsval­len, men då lär in­te Sa­bah va­ra spel­klar.

Det är mer tro­ligt att han spe­lar bor­ta mot Ge­f­le IF.

– Allt är på­skri­vet och klart i dag, men det bru­kar ta fy­ra da­gar, så i bör­jan av näs­ta vec­ka ska han va­ra helt klar, sä­ger Wå­le­mark.

Till Bo­is hem­si­da sä­ger Law­son Sa­bah:

– Jag är väl­digt glad att kom­ma till Var­berg.

Med gha­na­nen har Var­bergs Bo­is just nu 17 ute­spe­la­re i trup­pen. Men even­tu­ellt kan det dy­ka upp en spe­la­re till.

– Man vet ald­rig. Vi får va­ra vak­sam­ma. Hittar vi rätt spe­la­re till rätt spe­la­re så. 11 au­gusti stäng­er trans­fer­fönst­ret och ibland kan det dy­ka upp guld­korn, sä­ger Wå­le­mark. Vad är det ni tit­tar på då?

– I så fall blir det ing­en mitt­fäl­ta­re ut­an en for­ward el­ler en yt­ter­back.

Bild: JÖR­GEN JARNBERGER

KLAR SÄ­SONG­EN UT. ”Han har en fy­sik som hål­ler topp­klass i su­pe­ret­tan” är Jör­gen Wå­le­marks om­dö­me om IFK Gö­te­borgs Law­son Sa­bah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.