Dan­mark till Em­fi­nal ef­ter straf­far

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG/TT

Det blev sjät­te gång­en gillt för Dan­mark i Em-sam­man­hang. Ef­ter 0–0 ef­ter för­läng­ning mot Ös­ter­ri­ke vann Dan­mark se­mi­fi­na­len med 3–0 ef­ter straff­lägg­ning.

I EM 2013 för­lo­ra­de Dan­mark se­mi­fi­na­len, mot Norge, ef­ter straf­far. Den här gång­en vann man straff­lägg­ning­en se­dan mål­vak­ten Stina Lyk­ke Pe­ter­sen räddat två och Si­mo­ne Boye Sö­ren­sen sla­git in den av­gö­ran­de.

Se­mi­fi­na­len i Bre­da spe­la­des mel­lan två lag som över­ras­kat i tur­ne­ring­en. Ös­ter­ri­ke, som ovän­tat tog sig till se­mi­fi­nal i sitt all­ra förs­ta mäs­ter­skap, och Dan­mark, som slog ut gi­gan­ten Tyskland i kvarts­fi­nal.

La­gen möt­tes i gen­rep in­för EM. Då vann Ös­ter­ri­ke med 4–2 och kun­de ha vun­nit med än­nu stör­re siff­ror. Dan­mark var där­för väl med­ve­tet om de ös­ter­ri­kis­ka kva­li­te­ter­na in­för se­mi­fi­na­len och lyc­ka­des ock­så stop­pa de ös­ter­ri­kis­ka snab­ba om­ställ­ning­ar­na.

MAT­CHEN IN­LED­DES MED två straff­si­tu­a­tio­ner. Dans­ka stjär­nan Per­nil­le Har­der ville ha straff då hon drogs i trö­jan i straff­om­rå­det, men fick det in­te. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re fick i stäl­let Ös­ter­ri­ke en straff se­dan Ma­ja Kil­de­mo­es ta­git bol­len med han­den i straff­om­rå­det.

Sa­rah Pun­ti­gam slog dock straf­fen högt över må­let.

Förs­ta halv­le­ken blev se­dan ett ställ­nings­krig med få rik­tigt tyd­li­ga mål­chan­ser.

Ös­ter­ri­kis­kan Ni­co­le Bil­la ska­da­de fo­ten när hon slog ihop med Kil­de­mo­es i kamp om bol­len och tving­a­des by­ta i slu­tet av förs­ta halv­lek. Även Dan­mark fick en ska­da ef­ter en ihop­slag­nings­si­tu­a­tion. Det var Li­ne Jen­sen som tving­a­des ut­gå med en be­fa­rad knä­ska­da i andra halv­lek.

SPELET BLEV ÖPPNARE i den andra halv­le­ken, men trots att Dan­mark tog över allt mer av spelet, blev det inga mål un­der or­di­na­rie match­tid.

I för­läng­ning­en krok­na­de Ös­ter­ri­ke och Dan­mark ska­pa­de lä­gen. Men Ös­ter­ri­kes mål­vakt Ma­nu­e­la Zins­ber­ger var all­tid väl­pla­ce­rad och ett par dans­ka skott gick över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.