Sju in­ten­si­va da­gar i sa­deln

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

”Jag har bu­rit på idén i någ­ra år, har ju va­rit med vid Vät­tern­run­dan och sett hur mo­tions­cyk­ling­en ut­veck­lats och att någ­ra vill ha fler utmaningar.” BERNT JO­HANS­SON

ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och täv­lings­le­da­re

En klas­si­ker kom­mer till­ba­ka. Och en Var­bergs­klubb häng­er på. Sve­ri­ge­lop­pet, 180 mil från Ha­pa­ran­da till Ystad, ska av­ver­kas på sju dags­e­tap­per.

Det är för­re olym­pi­a­mäs­ta­ren och cy­kel­stjär­nan Bernt Jo­hans­son som är ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren till att åter­upp­väc­ka Sve­ri­ge-lop­pet, som kör­des 1951-65.

– Jag har bu­rit på idén i någ­ra år, har ju va­rit med vid Vät­tern­run­dan och sett hur mo­tions­cyk­ling­en ut­veck­lats och att någ­ra vill ha fler utmaningar, sä­ger Bernt, som är en av täv­lings­le­dar­na.

– Det här är ett förs­ta för­sök, som ett pi­lot­fall. In­bju­dan gick ut så sent som i fjol hös­tas. In­tres­set för näs­ta år är långt stör­re.

Nu lär det bli sju lag, runt 35 star­tan­de cy­klis­ter, som ska ta sig ige­nom Sve­ri­ge på två hjul.

Men de slip­per i al­la fall att cyk­la på oväx­la­de cyklar, som pi­on­jä­rer­na på 50-ta­let gjor­de.

ETT AV LA­GEN re­pre­sen­te­rar Roos­ter Club Var­berg, med elit­mo­tio­nä­rer från Var­berg och Fal­ken­berg, plus en skå­ning (Jo­nas Gustafsson från Skurup).

Det hand­lar i prin­cip om sju Vät­tern­run­dor i sträck. Hur kom ni på idén att stäl­la upp?

– Det var i sam­band med klub­bens års­fest i hös­tas, be­rät­tar lag­le­da­ren Jim­mie Gull. Vi ha­de hört ryk­ten om att Sve­ri­ge­lop­pet skul­le åter­upp­stå.

– Jag frå­ga­de Anders Klav­berg, som sa ja di­rekt trots att han ska kö­ra Kal­mar Iron­man se­na­re i au­gusti.

Gans­ka snart ha­de man fått ihop sitt sju­man­na­lag. Jim­mie, Anders och Gün­ter Andre­as­son från Var­berg, Anders Lil­je­gren från Bua, Hå­kan Bengts­son och Ro­ger Fred­man från Fal­ken­berg plus skåns­ka Jo­nas.

– Vi hål­ler al­la en hög mo­tions­ni­vå, är i gång med cykel, löp­ning, sim­ning och ski­dåk­ning mer el­ler mind­re året om, be­rät­tar Jim­mie.

Gäng­et be­står av er­far­na cy­klis­ter med ru­tin från många Vät­tern­run­dor.

– I år har någ­ra av oss va­rit på Mal­lor­ca el­ler andra de­lar av Sy­deu­ro­pa för att få mil i be­nen. Vi har sä­kert trä­nat 5-600 mil så här långt i år. Vad blir ut­ma­ning­en?

– Att an­pas­sa fart ef­ter för­hål­lan­den och dags­form. Att gö­ra svac­kor­na så kor­ta som möj­ligt, att äta och dric­ka or­dent­ligt och att vi­la mel­lan etap­per­na, sä­ger Jim­mie Gull.

TI­DIGT FRE­DAG MOR­GON går start­skot­tet up­pe i Ha­pa­ran­da. Och till skill­nad från det gam­la Sve­ri­ge­lop­pet hand­lar det nu om lag­cyk­ling.

– Och vi har to­nat ner täv­lings­mo­men­tet, sä­ger Bernt Jo­hans­son. Det ska va­ra li­ka myc­ket en na­turupp­le­vel­se. Men visst, vi kom­mer att ko­ra en vin­na­re.

Bernt själv kom­mer att mö­ta upp le­dar­la­get ett par mil ut­an­för slut­må­let i Ystad och tram­pa med dem in i mål. Med mo­tor­cy­ke­leskort som i i guld­lop­pet i Montre­al-os?

– Ha­ha, kans­ke det. Får väl ta kon­takt med nå­gon mc-klubb i Ystad, skrat­tar Bernt.

Bild: PRIVAT

I STÅLFARFARS HJULSPÅR. Sju cy­klis­ter från Roos­ter Club Var­berg är ett av la­gen som ska av­ver­ka Sve­ri­ge­lop­pet. 180 mils cyk­ling, från Ha­pa­ran­da till Ystad. La­get fr v: Gün­ter Andre­as­son, Jo­nas Gustafsson, Jim­mie Gull, Ro­ger Fred­man, Anders Lil­je­gren, Hå­kan Bengts­son samt Anders Klav­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.