Lug­nar si­na Vm-ner­ver med film

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

En täv­lingso­van Me­raf Bah­ta är ner­vös in­för 50 000 åskå­da­re på VM. Då tar hon till sitt bäs­ta knep för att lug­na ner­ver­na – det blir film på ho­tel­let. – Jag för­sö­ker att in­te tän­ka på täv­ling­en, sä­ger Sve­ri­ges hopp på 1 500 me­ter.

I en av de mest kon­kur­rens­ut­sat­ta gre­nar­na på VM kli­ver Me­raf Bah­ta in med bräck­li­ga ner­ver. En tids sjuk­dom un­der som­ma­ren har gjort att hon in­te har täv­lat på Vm-di­stan­sen på må­nad – det oro­ar in­för da­gens för­sök.

– Det känns ner­vöst, fram­förallt för mig. Jag har in­te täv­lat så myc­ket så jag är myc­ket ner­vös.

Hur lug­nar du ner­ver­na?

– Jag tit­tar på nå­gon film och för­sö­ker att in­te tän­ka på täv­ling­en.

Vil­ka fil­mer bru­kar du se?

– Det är oli­ka. Jag tit­tar på vil­ka som är ro­li­gast just nu.

OAV­SETT VIL­KEN FILM hon väl­jer är må­let att lug­na ner­ver­na så pass att hon tar sig till fi­nal. Ef­ter sjät­te­plat­sen på OS i fjol sik­tar Bah­ta hög­re nu.

– Jag ska för­sö­ka bli bätt­re än då men det vik­ti­gas­te är att jag går vi­da­re till se­mi­fi­nal och se­dan får vi se. Jag är hel och frisk så det känns bra, sä­ger hon.

För­u­tom en fi­nal­plats på VM finns ett mål som är tyd­ligt upp­satt för året – nå ner un­der dröm­grän­sen fy­ra mi­nu­ter.

– Det kom­mer kom­ma. Jag vet in­te om det kom­mer på VM men kans­ke ef­ter. Jag är hel och frisk så det känns bra. Hur nä­ra kän­ner du att du är?

– Verk­li­gen nä­ra. Nu har jag in­te täv­lat på en må­nad men jag kom­mer springa un­der fy­ra mi­nu­ter i år.

Me­raf Bah­ta är en av de mest er­far­na svens­ka lö­par­na och har en mängd fram­skjut­na pla­ce­ring­ar på in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skap. Att hon nu har fått säll­skap av ett gäng andra svens­ka lö­pa­re gläd­jer 28-åring­en.

– Det är många som blir bätt­re och bätt­re och det kom­mer många som kan bli bra läng­re fram. Jag tror det hjäl­per att vi är en grupp på läg­ren och att al­la trä­nar till­sam­mans. Al­la har gått väl­digt bra. Det är väl­digt ro­ligt, jag är väl­digt glad för de andra, sä­ger hon.

Bild: JOEL MARKLUND

TOPPNAMNET. Sve­ri­ge är på väg att bli en stor­makt i dis­kus, och det är svens­ke re­kord­hål­la­ren Daniel Ståhl som går i brä­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.