Ståhl fix­ar svensk stor­makts­tid i dis­kus

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

För tio år se­dan tog mi­ra­kel­trä­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­sonn Niklas Arr­he­ni­us un­der si­na ving­ar. Fy­ra år se­na­re bör­ja­de han hjäl­pa Daniel Ståhl. I dag är Sve­ri­ge på väg att bli en stor­makt i dis­kus.

– Det är fan­tas­tisk ro­ligt med svensk dis­kus­kast­ning just nu, sä­ger is­län­ning­en Hafs­te­ins­son.

Han sam­man­fat­tar det väl. Sex svens­kar har kas­tat över 60 me­ter i år. Yt­ter­li­ga­re tre, samt­li­ga unga, har fått iväg dis­ku­sen över 55 me­ter. Daniel Ståhl är svensk dis­kus själv­kla­ra drag­plås­ter, men bakom ho­nom kom­mer en ar­mé av dis­kus­kas­ta­re. I Väx­jö sam­las de främs­ta un­der Vés­te­inn Hafs­te­ins­sonns led­ning. Han trä­nar Sve­ri­ges Vm-kas­ta­re och två av de mest lo­van­de yng­ling­ar­na.

– Det­ta är väl­digt ro­ligt att va­ra med om. Al­la dis­kus­kas­ta­re är i nå­gon slags zon nu. Daniel har satt nå­gon slags stan­dard. He­la stan­dar­den i grup­pen har bli­vit bätt­re, sä­ger han.

ATT DANIEL STÅHL är världs­et­ta ser trä­na­ren som den främs­ta an­led­ning­en till den fi­na ut­veck­ling­en.

– På trä­ning kas­tar han ald­rig un­der 66 me­ter. Vad gör det för far­b­rorn Niklas Arr­he­ni­us? Han tyc­ker att 63 me­ter in­te är någon­ting. Det smit­tar av sig. Jag tror han be­ty­der väl­digt myc­ket, sä­ger Vés­te­inn Hafs­te­ins­sonn.

– Vi har haft myc­ket stöd. De fles­ta av oss är sö­ner till kas­ta­re ock­så. Min far var kul­stö­ta­re. Da­ni­els bå­da för­äld­rar var kas­ta­re. Det finns i blo­det. Man bör­jar när man är ung, sä­ger han.

Simon Pet­ters­son blev, in­te långt fö­re VM, den tred­je och sis­te svens­ken in i Vm-trup­pen. Han ser Sve­ri­ge som en po­ten­ti­ell stor­makt i gre­nen.

– Det är många yng­re som kom­mer så det kom­mer bli spän­nan­de år fram­ö­ver. Det känns som att det in­te är så jät­te­långt bort att vi är bäst, sä­ger han. Har vi tre svens­kar på pal­len på OS i To­kyo 2020?

– Det kan jag in­te lo­va, men det vo­re väl­digt häf­tigt.

VM-DEBUTANTEN SER DEN ge­men­sam­ma trä­ning­en som en vik­tig or­sak till sin egen ut­veck­ling.

– Det känns som att vi pres­sar varand­ra. Jag har haft myc­ket hjälp av bå­de Daniel och Niklas. Man har nå­gon som pres­sar en he­la ti­den. De kän­ner att de har nå­gon i ryg­gen. Så det är per­fekt på det vi­set. Man ser de långa kas­ten he­la ti­den. Nu har man Ståhls 68-70 på trä­ning att jäm­fö­ra med. Det är lät­ta­re att se sig själv gö­ra det ock­så, sä­ger Simon Pet­ters­son.

Det går in­te att från­gå att Daniel Ståhl är drag­lo­ket bakom fram­gång­ar­na.

– Vi har en trä­na­re som är en av värl­dens bäs­ta. Han har hjälpt al­la li­te grann. Sen tror jag det är drag­hjälp från mig ock­så, sä­ger han.

”Det känns som att det in­te är så jät­te­långt bort att vi är bäst.”

SIMON PET­TERS­SON

Ar­kiv­bild: FREDRIK KARLS­SON

FÖRBÄTTRAD. Niklas Arr­he­nis spor­ras av att spar­ra med bland an­nat Daniel Ståhl på trä­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.