Ny käns­la för country

De är Var­bergstje­jer­na som har country­mu­si­ken i si­na hjär­tan och kans­ke Nashvil­le in­om räck­håll. På lör­dag gör de sin förs­ta spel­ning på Fri­das – som Car­ling­ton Country.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ANNA WETTERQVIST 010-471 53 44 anna.wetterqvist@hn.se

– Vi äls­kar country­mu­sik bå­da två, sä­ger Angelica Redlund Carls­son som är grun­da­ren till den nya grup­pen Car­ling­ton Country där även Kla­ra Wal­ling­ton finns bakom mik­ro­fo­nen.

Car står för Carls­son och Ling­ton för Wal­ling­ton.

– Kla­ra var min sång­e­lev från bör­jan och när hon var klar med sko­lan sa jag till hen­ne att nu ska vi sjunga till­sam­mans. Vi ha­de kört li­te två­stäm­migt med gi­tarr ba­ra hon och jag men så ville en av mi­na ar­bets­kam­ra­ter och hans son ock­så va­ra med och då var vi plöts­ligt ett band, be­rät­tar Angelica.

BÅ­DE HON OCH Kla­ra bor i Var­berg och har inga pla­ner på att flyt­ta. Angelica har hun­nit fyl­la 37 år och hon har en ge­di­gen mu­sik- bak­grund med bland an­nat hu­mor­pop­ban­det Da­mor­kez­tern och det ti­di­ga­re ban­det Angelica and the Sit­ting Bulls. Kla­ra är 20 år och tar si­na förs­ta steg på all­var i mu­sik­bran­schen.

– Car­ling­ton är ett helt nytt mu­sik­pro­jekt och det är på många sätt en mer se­ri­ös si­da av mig, sä­ger Angelica som skri­ver all mu­sik själv men även gör country­ver­sio­ner

av kän­da hits.

För när­va­ran­de till­bring­ar grup­pen myc­ket tid i mu­sik­stu­di­on för att kun­na ge ut sin förs­ta sing­el ”Hu­man turns to you” i sep­tem­ber. I pi­pe­li­ne lig­ger även en plat­ta med tolv lå­tar.

– Mu­si­ken kom­mer att släp­pas på Spo­ti­fy men vi har ock­så kon­takt med ett skiv­bo­lag i Nashvil­le som even­tu­ellt är in­tres­se­ra­de av att ge ut plat­tan. Det ha­de så klart va­rit fan­tas­tiskt om det blir verk­lig­het.

ANGELICA BÖR­JA­DE MED mu­si­ken när hon var i 20-års­ål­dern ef­ter att ha kon­sta­te­rat att pla­ner­na på en skå­de­spe­lar­kar­riär nog in­te var nå­got för hen­ne. 2010 kom hon tvåa i sin klass i Country SM och ef­ter det har hon fort­satt att pro­du­ce­ra en egen va­ri­ant av country- och folk­mu­sik.

– Men jag tror att jag skri­ver an­norlun­da nu ef­ter att jag fick min dot­ter. På ett sätt är det svå­ra­re att skri­va för man har ett an­nat sätt att se på sa­ker, li­vet känns in­te li­ka dra­ma­tiskt läng­re. Men det finns an­nat man kan skri­va om än ba­ra hjär­ta och smär­ta.

Till var­dags är hon lä­ra­re men in­tres­set för just country bör­ja­de med att hon lyss­na­de på den ame­ri­kans­ka blu­egras­sång­ers­kan och vi­o­li­nis­ten Ali­son Krauss

– Hon har verk­li­gen va­rit en stor in­spi­ra­tions­käl­la. Se­dan fick jag även kon­takt med mu­si­kern och pro­du­cen­ten Sven Karls­son som ha­de spe­lat country. Han kun­de den mu­si­ken väl och då blev ock­så lät­ta­re för mig. Jag tror ock­så att bå­de min och Kla­ras rös­ter pas­sar väl­digt bra för just den här ty­pen av mu­sik.

Pla­nen är nu att bli bo­ka­de och kun­na spe­la ute på fler stäl­len. På lör­dag gör de sin premiärspelning på Fri­das i Var­berg då de kom­mer att bju­da på så­väl egen ma­te­ri­al som här­li­ga co­vers.

– Man kan gö­ra country av allt, sä­ger Angelica med ett skratt.

”Vi har ock­så kon­takt med ett skiv­bo­lag i Nashvil­le som even­tu­ellt är in­tres­se­ra­de av att ge ut plat­tan”

ANGELICA REDLUND CARLS­SON Car­ling­ton Country

FÖRS­TA SPELNINGEN. Kla­ra Wal­ling­ton och Angelica Redlund Carls­son har country­fe­e­ling. I ban­det finns även Las­se Ryd­berg

Bild: ANNA WETTERQVIST

på trum­mor, Li­sa Kvaldén på gi­tarr och Mar­kus Ryd­berg på bas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.