En drott­nings för­sök att bli fri

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN GUNNARSSON kul­tur@hn.se

”Sjögren är ge­nus­ve­ta­re, och om det finns nå­gon te­ma­tisk röd tråd i bi­o­gra­fin är den att drott­ning­ens mål­sätt­ning he­la ti­den är att för­sö­ka bli en fri kvin­na: fri från för­plik­tel­sen att va­ra kvin­na - det vill sä­ga barna­fö­ders­ka som ska av­la en arv­ta­ga­re till ri­ket ”

”Jag föd­des fri, lev­de fri och ska dö fri­gjord”. Kristi­na Sjögrens de­but som vux­en­för­fat­ta­re hand­lar om en drott­ning som vill bli en fri kvin­na.

Den kall­las ro­man, Kvin­no­kung­en, Kristi­na Sjögrens de­but som vux­en­för­fat­ta­re. Men den bor­de nog sna­ra­re kall­las hi­sto­risk be­rät­tel­se, den­na be­und­ran­de sam­man­fatt­ning av för­fat­ta­rens höga nam­ne drott­ning Kristi­na, hen­nes liv och hen­nes stor­makts­sam­tid. Sjögren har up­pen­bar­li­gen läst in sig or­dent­ligt på den enor­ma Kristi­na­lit­te­ra­tu­ren, så boken pre­sen­te­rar in­te nå­gon om­väl­van­de för­änd­ring i bil­den av Sve­ri­ges mest om­ta­la­de och om­strid­da mo­nark.

BE­RÄT­TEL­SEN TAR SIN bör­jan i Kristi­nas förs­ta ung­dom, och slu­tar med den be­ryk­ta­de ab­di­ka­tio­nen och flyk­ten till Rom. Språ­ket är kon­cen­tre­rat och fullt mo­der­ni­se­rat, inga ar­ka­is­mer, och skild­ring­en av stor­makts­ti­den är full av iakt­ta­gel­ser av folk­liv och se­der, ex­te­ri­ö­rer och mil­jö­bil­der. El­ler rät­ta­re sagt, den be­näm­ner al­la des­sa ting. Nå­gon ge­stalt­ning sker dock ic­ke, det är där­för jag tve­kar om huruvi­da boken ska kal­las ro­man.

Sjögren är ge­nus­ve­ta­re, och om det finns nå­gon te­ma­tisk röd tråd i bi­o­gra­fin är den att drott­ning­ens mål­sätt­ning he­la ti­den är att för­sö­ka bli en fri kvin­na: fri från för­plik­tel­sen att va­ra kvin­na - det vill sä­ga barna­fö­ders­ka som ska av­la en arv­ta­ga­re till ri­ket – och fri att tän­ka, re­sa, tro och hand­la pre­cis som hon vill. Det­ta är in­te nå­gon jät­te­o­ri­gi­nell Kristi­na­bild, men Sjögren ge­nom­för den kon­se­kvent och hen­nes bok är myc­ket läsvärd just för att den är en­kel, pe­da­go­gisk och tyd­lig.

AL­LA VÄLKÄNDA fak­to­rer finns med: kon­flik­ter­na med über­by­rå­kra­ten Ax­el Ox­ensti­er­na, dis­kus­sio­ner­na med den olyck­li­ge René De­scar­tes, ny­fi­ken­he­ten på ka­to­li­cis­men, för­kär­le­ken för ridsport och jakt, den in­tel­lek­tu­el­la hung­ern ef­ter bild­ning och hand­lings­kraf­ten i stats­chefsäm­be­tet. Det som man­li­ga eko­no­mi­histo­ri­ker all­tid fö­re­brått Kristi­na, att hon var slös­ak­tig, in­te för­stod sig på eko­no­mi och ru­i­ne­ra­de Sve­ri­ge ge­nom att skän­ka bort kro­no­jor­den, det vill sä­ga skat­te­un­der­la­get, till adeln be­rörs men är verk­li­gen ing­en hu­vud­sak.

Inga spe­ku­la­tio­ner görs om Kristi­nas sex­u­el­la lägg­ning, hon verkar ba­ra in­te vil­ja va­ra kvin­na där hel­ler, trots att om hon kan kän­na he­te­ro­nor­ma­tiv åtrå till män. Vad gäl­ler ka­to­li­cis­men är det även här en frå­ga om fri­het: Kristi­na vill va­ra fri att kun­na re­sa till Ita­li­en, och om pri­set för det­ta är att hon ab­di­ke­rar och kon­ver­te­rar, så är det värt att be­ta­la. Sjögren verkar fram­för allt ha ta­git fas­ta på in­ne­bör­den i hen­nes epi­ta­fi­um: ”Jag föd­des fri, lev­de fri och ska dö fri­gjord”.

DET ÄR LI­TE synd att boken slu­tar med av­re­san från Sve­ri­ge. Li­vet i ex­il blev ju in­te all­tid så mun­tert, och är egent­li­gen väl så dra­ma­tiskt och lit­te­rärt in­tres­sant som hen­nes tid som re­gent. Vid åt­minsto­ne två till­fäl­len åter­vän­de den av­sutt­na drott­ning­en hem. Men då var det så dags, si­na an­språk ha­de hon ingen­ting för. Me­ra än po­li­tiskt är det för­mod­li­gen som kul­tur­per­son hon re­pre­sen­te­rar en per­son­lig stor­makt.

Bild: HELÉN KARLS­SON

GENUSEXPERT. Kristi­na Sjögren är för­fat­ta­re, skriv­pe­da­gog och dok­tor i ge­nus­ve­ten­skap. Hon har ti­di­ga­re ut­kom­mit med fem ung­doms­ro­ma­ner. Kvin­no­kung­en är hen­nes förs­ta ro­man för vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.