Mans­fri fes­ti­val rap­por­te­ras om över he­la lan­det

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Des­ti­na­tions­ut­veck­la­ren Kristjan Fan­nar var po­si­tiv till mans­fri fes­ti­val och över en natt var Fal­ken­berg på al­las läp­par. 22 me­di­e­hus har rap­por­te­rat om Fal­ken­bergs ställ­ning i frå­gan.

Som­mar­tor­kes­toff el­ler re­le­vant strids­frå­ga? Oav­sett vad man tyc­ker så blev Fal­ken­bergs ställ­nings­ta­gan­de riksny­het när Kristjan Fan­nar på det kom­mu­naläg­da Des­ti­na­tions­bo­la­get ut­tryck­te sig po­si­tivt om Emma Knyc­ka­res ini­ti­a­tiv om att ar­ran­ge­ra en mans­fri mu­sik­fes­ti­val.

AF­TON­BLA­DET, DA­GENS NYHETER, Svens­ka dag­bla­det, Cor­ren, Nor­ra Skå­ne, SKD, Ba­ro­me­tern, HP, BLT, Folk­bla­det, El­le, NT, Om­ni, Bo­hus­lä­ning­en, Norr­bot­tens Ku­ri­ren, VT, Öst­ra Små­land, PT, Fria Ti­der, Gö­te­borgs­pos­ten, Helsing­borgs dag­blad och Sve­ri­ges te­le­vi­sion har al­la rap­por­te­rat fli­tigt om Fal­ken­bergs kom­muns po­si­tio­ne­ring i frå­gan. På so­ci­a­la me­di­er är det en rik­tigt het po­ta­tis och kom­men­ta­rer­na fort­sät­ter att väl­la in.

EX­PRES­SEN ÄR KANS­KE den tid­ning som tyd­li­gast har ta­git ställ­ning för och emot i opi­ni­ons­tex­ter. Le­dar­skri­ben­ten Naomi Abramowicz fo­ku­se­rar (2/8) på kom­mu­nens age­ran­de, och skri­ver att kom­mu­ner in­te ska be­dri­va den sor­tens po­li­tisk ak­ti­vism.

– Det slu­tar säl­lan väl när po­li­ti­ker och by­rå­kra­ter för­sö­ker sät­ta den eg­na kom­mu­nen på kar­tan. Fal­ken­berg är ett ut­märkt ex­em­pel på det­ta, kon­sta­te­rar Abramowicz krasst i sin ko­lumn.

I sam­ma tid­ning skri­ver Victo­ria Gre­ve på kul­tur­si­dan att ini­ti­a­ti­vet är lov­värt, men att det kans­ke är li­ka bra att tän­ka än­nu stör­re.

– Men var­för tän­ka så små­ska­ligt, Fal­ken­berg? Nu vän­tar jag på att Umeå kom­mun – som än­då var hu­vud­miss­tänk­ta i förs­ta ve­van – kont­rar. Var­för in­te ba­ra slå till och grun­da den där mans­fria sta­den? skri­ver Gre­ve, san­no­likt li­te sar­kas­tiskt.

FILIP BERTILSSON, GRUPPLEDARE för (M) i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Fal­ken­berg, för­säk­rar att Fal­ken­berg in­te kom­mer att ar­ran­ge­ra nå­gon mans­fri fes­ti­val.

– Det har jag för­säk­rat mig om hos an­sva­rigt bo­lag, skri­ver Bertilsson, och tilläg­ger att det är oac­cep­ta­belt att en tjäns­te­man ytt­rat per­son­li­ga tyc­kan­den.

Kans­ke sam­man­fat­tar Ex­pres­sens Naomi Abramowicz det he­la bäst:

– Tyc­ka vad man vill om könsupp­del­ning och even­tu­el­la be­kym­mer med la­gen, men Fal­ken­bergs kom­mun ham­na­de i al­la fall på kar­tan den här vec­kan.

”Tyc­ka vad man vill om könsupp­del­ning och even­tu­el­la be­kym­mer med la­gen, men Fal­ken­bergs kom­mun ham­na­de i al­la fall på kar­tan den här vec­kan.” NAOMI ABRAMOWICZ Ex­pres­sen

Bild: HN ARKIV

PO­SI­TIV TILL FES­TI­VAL. Kristjan Fan­nar, des­ti­na­tions­ut­veck­la­re i Fal­ken­berg, upp­rör­de många käns­lor med sitt in­tres­se för fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.