Kom­mu­ner stöt­tar tje­je­ve­ne­mang

Fle­ra svens­ka kom­mu­ner stöd­jer tje­je­ve­ne­mang. Det ty­der på att den mans­fria fes­ti­va­len skul­le kun­na an­ord­nas i Fal­ken­berg.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT malin.eirefelt@hn.se

Snart ef­ter att Kristjan Fan­nar, des­ti­na­tions­ut­veck­la­re i Fal­ken­berg, ha­de ut­tryckt en po­si­tiv in­ställ­ning till att Emma Knyc­ka­res mans­fria fes­ti­val skul­le kun­na ar­ran­ge­ras i Fal­ken­berg väck­tes frå­gan om huruvi­da en mans­fri fes­ti­val är dis­kri­mi­ne­ran­de el­ler in­te och om en kom­mun ska stöd­ja en så­dan fes­ti­val.

MEN LIK­NAN­DE EX­EM­PEL finns ex­em­pel­vis in­om id­rot­ten. Tjejva­san är ett eve­ne­mang där män in­te får va­ra med och eve­ne­mang­et stöds av ar­ran­gör­s­kom­mu­ner­na i form av att kom­mu­ner­na upp­lå­ter mark till eve­ne­mang­et, hjäl­per till med till­stånd, in­for­ma­tion och mark­nads­fö­ring.

– Vi och kom­mu­ner­na har av­tal som sä­ger att vi ska hjäl­pa och stöt­ta varand­ra för att ut­veck­la eve­ne­mang­et, sä­ger Ca­mil­la Sandy, press­an­sva­rig för Tjejva­san.

Sven Mon­te­li­us, ar­range­mangs­chef för Tjejvät­tern, be­skri­ver ett lik­nan­de av­tal mel­lan ar­ran­gör och kom­mun.

– Star­ten och må­let på Tjejvät­tern går in­ne i Mota­la på Mota­la kom­muns mark, sä­ger han.

FRÅ­GAN OM HURUVI­DA Tjejvät­tern är dis­kri­mi­ne­ran­de el­ler in­te har dykt upp, be­rät­tar han.

– Men så länge det finns en ef­ter­frå­gan från tje­jer som in­te

”Vi och kom­mu­ner­na har av­tal som sä­ger att vi ska hjäl­pa och stöt­ta varand­ra för att ut­veck­la eve­ne­mang­et.”

CA­MIL­LA SANDY press­an­sva­rig för Tjejva­san

”Fri­zo­nen kan be­hö­vas för att ett in­tres­se ska få blom­ma.”

KARIN S LINDELÖF et­no­log och ge­nus­fors­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tet

vill med­ver­ka i de andra lop­pen, ut­an ba­ra vill va­ra med i ett lopp med andra tje­jer, är det klart att vi ska möjliggöra för dem att kun­na cyk­la, sä­ger Sven Mon­te­li­us. Har Mota­la kom­mun fått kri­tik för att ni stöd­jer ett dis­kri­mi­ne­ran­de eve­ne­mang?

– Jag kan in­te på­min­na mig om att det nå­gon­sin har kom­mit upp att det skul­le va­ra olag­ligt el­ler dis­kri­mi­ne­ran­de, sä­ger Ca­mil­la Eg­berth (S) kom­mu­nal­råd i Mota­la kom­mun som ar­be­tar tätt med cy­kel­lop­pens ar­ran­gö­rer. Vad skul­le din in­ställ­ning va­ra om den mans­fria fes­ti­va­len ville va­ra i Mota­la kom­mun?

– Jag skul­le stäl­la mig po­si­tiv till en så­dan fes­ti­val. Men de­bat­ten mås­te sam­ti­digt fö­ras på en hög­re ni­vå. Män och kvin­nor ska kun­na fin­nas till­sam­mans, sä­ger Ca­mil­la Eg­berth.

KARIN S LINDELÖF är et­no­log och ge­nus­fors­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Hon och en kol­le­ga har un­der någ­ra år stu­de­rat tjejlopp som kul­tu­rellt fe­no­men.

– Det finns en dub­bel­het. Å ena si­dan kan tjejlopp of­ta upp­fat­tas för­mins­kan­de. Å andra si­dan fyl­ler lop­pen en vik­tig funk­tion. Vi har sam­lat in fle­ra hund­ra be­rät­tel­ser från kvin­nor om de­ras med­ver­kan i tjejlopp och de be­rät­tar om hur fan­tas­tiskt det är att få va­ra norm och in­te av­vi­kan­de, vil­ket kvin­nor är i de fles­ta andra lopp, sä­ger Karin S Lindelöf.

Hon no­te­rar att de­bat­ter om var­för det finns tjejlopp och inga kil­lopp dy­ker upp då och då. – Det är en gans­ka ose­ri­ös debatt.

HON TYC­KER IN­TE att dis­kri­mi­ne­rings­a­spek­ten är re­le­vant.

– He­la id­rotts­värl­den är mans­do­mi­ne­rad. Att män skul­le va­ra dis­kri­mi­ne­ra­de för att de in­te får va­ra med i ett tjejlopp är helt en­kelt in­te re­le­vant.

Och hon ser tyd­li­ga lik­he­ter mel­lan id­rot­ten och mu­sik­värl­den.

– Mu­sik­bran­schen är ock­så man­ligt de­fi­ni­e­rad. Finns det dessutom en sä­ker­hets­a­spekt är det yt­ter­li­ga­re en an­led­ning till att tje­jer ef­ter­frå­gar se­pa­ra­ta rum.

Fri­zo­nen kan be­hö­vas för att ett in­tres­se ska få blom­ma, sä­ger hon.

– Även fri­tids­in­tres­sen har va­rit ett man­ligt pri­vi­le­gi­um. Fri­tids­in­tres­sen tar tid och får in­te plats mel­lan mat och lägg­ning. Många vi har pra­tat med har be­rät­tat att ett tjejlopp var den förs­ta kon­tak­ten med trä­ning och mo­tion. Först ef­ter någ­ra tjejlopp har kvin­nor­na od­lat en till­räck­ligt stor trygg­het och iden­ti­tet som ex­em­pel­vis lö­pa­re, att de tar sig an läng­re lopp. Det­sam­ma gäl­ler för mu­sik och andra man­ligt do­mi­ne­ra­de in­tres­sen. Att ska­pa en mans­fri fes­ti­val för att slip­pa sex­u­el­la över­grepp, är in­te det att flyt­ta den mob­ba­de i stäl­let för mob­ba­ren?

– Jag ser det sna­ra­re som att läm­na en bu­tik för en an­nan när man blir då­ligt be­mött, sä­ger Karin S Lindelöf.

SEX­U­EL­LA ÖVER­GREPP. Po­li­sen när­va­ran­de vid årets Brå­valla­fes­ti­val, ut­rus­ta­de ner, ef­tersom ar­ran­gö­rer­na in­te kan ga­ran­te­ra be­sö­kar­nas sä­ker­het. Det är mot

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

med tyng­re va­pen än vid van­lig patrul­le­ring. Trots det an­mäl­de bland an­nat en flic­ka en våld­täkt un­der Hå­kan Hell­ström-kon­ser­ten, vil­ket re­sul­te­ra­de i att fes­ti­va­len läggs den bak­grun­den ko­mi­kern Emma Knyc­ka­re fö­re­slår en helt mans­fri fes­ti­val, vil­ket Kristjan Fan­nar på Fal­ken­bergs Des­ti­na­tions­bo­lag nap­pa­de på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.