Pr-experten: De vill få pub­li­ci­tet

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

”Det är an­märk­nings­värt att det är en man som fö­re­slår att kom­mu­nen ska ar­ran­ge­ra den mans­fria fes­ti­va­len”

PAUL RONGE pr-ex­pert

”In­te mer pro­gres­sivt än ett nun­ne­klos­ter.” Pr-experten Paul Ronge ser Fal­ken­bergs ut­spel sna­ra­re som ett för­sök till upp­märk­sam­het, än ge­nu­in vil­ja att dis­ku­te­ra frå­gan.

Paul Ronge är en er­fa­ren pr­ex­pert och har job­bat i många år med po­li­tis­ka stra­te­gi­er i me­dia och pr-frå­gor. Han tror att kom­mu­nens ställ­nings­ta­gan­de i frå­gan mer är ett ut­spel som vill få pub­li­ci­tet än en ge­nu­in vil­ja att dis­ku­te­ra ett käns­ligt äm­ne.

– Man gör någon­ting för att det ska bli en snackis, sä­ger Paul Ronge. Det är ett knep se­dan ur­min­nes ti­der. So­ci­a­la me­di­er ger en ex­tra skjuts.

PAUL RONGE TYC­KER att kom­mu­nens ar­gu­men­ta­tion var bra, och att det i grun­den är myc­ket vik­tigt att frå­gan om kvin­nors sä­ker­het lyfts fram på fes­ti­va­ler.

– Det är an­märk­nings­värt att det är en man som fö­re­slår att kom­mu­nen ska ar­ran­ge­ra den mans­fria fes­ti­va­len. Det som fram­förallt är po­si­tivt är att det kan väc­ka tan­kar, och att po­si­tio­ne­ring­en as­so­ci­e­rar till en debatt som jag tror är vik­tig, och som mås­te fö­ras mel­lan yng­re kil­lar så att de lär sig hur man be­ter sig.

Paul Ronge tyc­ker in­te att själ­va idén om en mans­fri fes­ti­val är sär­skilt ny­da­nan­de.

– Det är in­te mer pro­gres­sivt än ett nun­ne­klos­ter. Ser man ur ett sam­häl­le­ligt per­spek­tiv så tror jag in­te att det för nå­got fram­åt. Al­la kil­lar är in­te djur, och många tje­jer går fak­tiskt på fes­ti­val för att träf­fa vet­ti­ga kil­lar, sä­ger Paul Ronge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.