Svamp­ploc­ka­res hopp – åsk­sku­rar

Hal­länds­ke experten: Regn ef­ter varm pe­ri­od ger svamp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Ur­ban Tjern­berg/tt

In­te hit­tat så myc­ket svamp i som­mar? Ge in­te upp. Li­te mer regn så finns det al­la möj­lig­he­ter att bå­de kan­ta­rel­ler och sop­par kan dy­ka upp i sko­gar­na de när­mas­te vec­kor­na.

– Mitt råd är att hål­la koll på åsk­sku­rar­na. Man ska se var regnet har kom­mit och se­dan vän­ta en el­ler två vec­kor in­nan man ger sig ut. En varm pe­ri­od följt av regn kan ab­so­lut ge en hel del svamp, sä­ger Kill Pers­son, kon­takt­per­son för Sve­ri­ges My­ko­lo­gis­ka För­e­ning, till TT.

Hit­tills i år har till­gång­en på svamp va­ri­e­rat kraf­tigt mel­lan oli­ka geo­gra­fis­ka om­rå­den. I Kill Pers­sons hemtrak­ter i när­he­ten av Halm­stad har det kom­mit en hel del regn och det har in­te va­rit sär­skilt svårt att fyl­la kor­gar­na med mat­svamp.

–Där­e­mot har jag kom­pi­sar i Sö­der­man­land och Ös­ter­göt­land som va­rit be­svik­na. Där har det ock­så va­rit tor­ra­re. Men nu har jag sett att ost­kus­ten, Öland och Got­land kan få upp emot 30–35 mil­li­me­ter regn den när­mas­te ti­den. Då kan det bli väl­digt gynn­samt att gå ut och ploc­ka om ett par vec­kor.

Mäng­den ne­der­börd spe­lar stor roll för svamp­till­gång­en.

–Svam­par är ju kons­ti­ga på det sät­tet att de le­ver ne­re i mar­ken trots att väd­ret är torrt, men själ­va frukt­krop­pen som vi vill åt kom­mer in­te om det in­te reg­nar. Vi svamp­nör­dar vill ju ha varmt och blött. In­te som i fjol höst när det i mi­na trak­ter var milt och vac­kert men torrt, sä­ger Kill Pers­son.

Ock­så norr­länds­ka svam­päls­ka­re kan hop­pas på en bra höst – om man får tro vä­der­leks­rap­por­ter­na.

– Sä­song­en bör­jar li­te se­na­re där. Men jag såg att bland an­nat Väs­ter­bot­ten skul­le få en hel del regn. Det gör att man kan hop­pas på myc­ket kan­ta­rel­ler i in­lan­det i höst.

Kan­ta­rell, karl­jo­han­svamp och dess när­mas­te släk­ting­ar är det som de all­ra fles­ta svamp­ploc­ka­re är ute ef­ter. Och my­ko­lo­gis­ka för­e­ning­en tyc­ker sig se ett ökat in­tres­se för svam­par bland unga.

– Det kom­mer en ung ge­ne­ra­tion med ett ”grönt” tänk, att an­vän­da det som står till buds i na­tu­ren. Det känns som ett po­si­tivt tec­ken att allt fler blir in­tres­se­ra­de, sä­ger Kill Pers­son.

FOTO: EMIL LANGVAD/TT

Sko­gens guld. Li­te mer regn så kan det gå att fyl­la svamp­kor­gen de när­mas­te vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.