Bluff­lä­ka­re häk­tad för äldre­be­drä­ge­ri­er

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Bluff­lä­ka­ren lu­ra­de äld­re svens­kar att kö­pa falsk mi­ra­kel­me­di­cin för hund­ra­tu­sen­tals kro­nor.

En per­son har gri­pits i Eng­land och har häk­tats vid Gö­te­borgs tings­rätt som miss­tänkt hu­vud­man för be­drä­ge­ri­li­gan.

–Det är en hän­syns­lös­het som är obe­skriv­lig. Det är väl­digt många äld­re som fa­rit il­la av den här per­so­nens age­ran­de, sä­ger Hå­kan Carls­son, chef för po­li­sens Cir­ca­grupp, som ut­re­der se­riebrotts­lig­het mot äld­re.

Se­dan feb­ru­a­ri i fjol har po­li­sen fått in över 600 an­mäl­ning­ar om be­drä­ge­ri och be­drä­ge­ri­för­sök med sam­ma till­vä­ga­gångs­sätt.

Per­so­nen har ringt upp äld­re och ut­gett sig för att va­ra lä­ka­re på de­ras vård­cen­tral. De har fått ve­ta att de har oli­ka sjuk­do­mar, från vi­ta­min­brist till can­cer, och att lä­ka­ren kan er­bju­da en mi­ra­kel­me­di­cin som ska hjäl­pa dem att bli fris­ka. För att få me­di­ci­nen skul­le peng­ar skic­kas el­ler fö­ras över till adres­ser i Eng­land.

– En del har fått hjälp att ta sig till ban­ken för att ta ut peng­ar och det har hänt att någ­ra skic­kat sitt bank­kort med ko­der. Be­dra­ga­ren har då tömt kon­tot. Det finns en­skil­da brott där per­so­ner för­lo­rat över 100 000 kro­nor. To­talt hand­lar det om be­ty­dan­de be­lopp, sä­ger Hå­kan Carls­son.

Ef­tersom ”lä­ka­ren” i sam­ta­len med de äld­re per­so­ner­na ta­lat om de­ras sjuk­do­mar har po­li­sen till­sam­mans med sjuk­vår­den un­der­sökt om det fö­re­kom­mit da­ta­in­trång.

– Men vi har in­te sett nå­got som ty­der på det i nå­got fall. Vi är över­ty­ga­de om att upp­gif­ter­na om de­ras sjuk­do­mar kom­mit fram un­der sam­ta­let och att han se­dan spun­nit vi­da­re på det.

Hu­vud­man­nen har va­rit in­ter­na­tio­nellt ef­ter­lyst och greps i Eng­land för ett par vec­kor se­dan. Vad som led­de fram till gri­pan­det är oklart.

– Det rå­der för­un­der­sök­nings­sek­re­tess och jag vill in­te gå in på hur vi gick till väga när han spå­ra­des, sä­ger Hå­kan Carls­son.

Po­li­sen vill i nu­lä­get in­te hel­ler sä­ga om det finns någ­ra möj­lig­he­ter för de drab­ba­de att få till­ba­ka si­na peng­ar.

– Men vi är väl­digt gla­da att ha fått stopp på det här. Med över 600 an­mäl­ning­ar för­står al­la att li­gan va­rit väl­digt ak­tiv och för­stört till­va­ron för många äld­re.

Ur­ban Tjern­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.