Var­ning för af­ri­kansk svin­pest

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DJURSKYDD. Även Ru­mä­ni­en har nu drab­bats av den myc­ket smitt­sam­ma sjuk­do­men af­ri­kansk svin­pest. Svens­ka myn­dig­he­ter sä­ger att ut­brot­tet var vän­tat, men var­nar ock­så för sprid­ning­en över Eu­ro­pa.

”Ju läng­re tid som går, och ju fler om­rå­den och län­der som är drab­ba­de, desto hög­re är san­no­lik­he­ten för att sjuk­do­men till slut ska kun­na nå Sve­ri­ge”, skri­ver Ann Lind­berg, stat­s­e­pi­zoo­to­log vid Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt (SVA) i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.